Logga för utskrift

Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun

Översiktsplan 2030 antogs av kommunfullmäktige den 26 augusti 2010.


Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som redovisar var och hur ny bebyggelse och nya verksamheter kan tillkomma och en stor mängd andra frågor som rör den fysiska planeringen

För att utveckla Karlskrona behövs både nybyggnation och förädling av befintliga områden, bostadsbestånd och miljöer. Översiktsplan 2030 fokuserar på förtätning och funktionsomvandlig där befintlig infrastruktur och service utnyttjas optimalt. Detta sker naturligtvis med respekt för bevarande av tätortsnära rekreationsområden och natur. Genom de förslag som finns i översiktsplanen skapas förutsättningar för en stor variation i utbudet av attraktiva boendemiljöer och goda förutsättningar för ett rikt näringsliv samtidigt som ansvar tas för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplan 2030, pdf

Synpunkter som framfördes från myndigheter, näringslivet, föreningar och enskilda i samband med utställningen av översiktsplanen finns sammanställt i ett utlåtande tillsammans med länsstyrelsens granskningsyttrande.

Utlåtande inklusive länsstyrelsens granskningsyttrande, pdf

Översiktsplanen är uppdelad i ett antal kapitel som beskrivs nedan.

 Utgångspunkter

Visionen för Karlskrona är ett hållbart samhälle där grunden är de fyra hörnstenarna:
- Det attraktiva livsmiljö
- Det växande näringslivet
- Den bästa kunskapen
- Det öppna sinnet

Ett antal nya utredningar har tagits fram i översiktsplanearbetet som exempelvis Strategi Karlskrona, Vindkraftsstrategi, Grönstrukturplan, Fiskhamnsutredning, Vattenutredning och Handelsutredning. Utredningarna är inarbetade i Översiktsplan 2030.

 Utgångspunkter, pdf 

 Nya förutsättningar

Karlskrona kommun har haft en stark tillväxt sedan den gällande översiktsplanen antogs 2002. Befolkningen har ökat med cirka 2 000 personer och förväntas fortsätta öka med 500 personer årligen. Det kräver fler bostäder, utbyggnad av skolor och fler arbetsplatser. Karlskrona har även ställts inför nya förutsättningar genom bland annat hot om klimatförändringar, marinbasens utveckling och förvaltningen av världsarvet

Nya förutsättningar, pdf 

 Mark- och vattenanvändning

Översiktsplan 2030 bygger på en strategi för hur Karlskrona kommun ska kunna vidareutvecklas som ett hållbart samhälle och hur vår klimatpåverkan kan minska. Samtidigt ska kommunen fortsätta att växa och vara attraktiv för boende och näringsliv med bevarad kulturell identitet och värdefulla miljöer.

Strategin för kommunens fortsatta utveckling är att hushålla med mark och vatten samt att förädla och bevara viktiga kvalitéter. Ledord är förtätning, funktionsblandning, förbättrad kollektivtrafik, förnyelsebar energi, grönare stad, effektivare infrastruktur och levande landsbygd.

Mark- och vattenanvändningsplan, pdf 

 Konsekvenser

Genomförandet av de förändringar som föreslås i översiktsplanen medför både positiva och negativa konsekvenser för människor och miljö.

Konsekvenser, pdf 

 Allmänna intressen

Allmänna intressen är naturen, cykelvägar, bilvägar, vattenförsörjning, bebyggelse och andra anläggningar som är av gemensamt intresse för alla kommuninvånare. Översiktsplanens viktigaste uppgift är att medverka till en ändamålsenlig struktur av dessa intressen.

Allmänna intressen, pdf

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-02-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Planer/Oversiktsplan/Oversiktsplan-2030-/