Logga för utskrift

Fördjupningar av översiktsplanen

Översiktsplanen omfattar hela kommunen men fördjupningar av översiktsplanen kan göras för ett mindre geografiskt område. Här presenteras de fördjupningar av översiktsplanen som finns för Karlskrona kommun. De gäller jämte den kommunomfattande översiktsplanen.

Interkommunal havsplan för Blekinge

Bakgrund och uppdrag

Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge har nu inletts på initiativ från Länsstyrelsen i Blekinge län och Blekinge Arkipelag. En projektplan har tagits fram gemensamt av Blekinges kustkommuner och godkänts i kommunstyrelsen i Karlskrona kommun i maj 2016.

Varför jobba med detta nu?

Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering ska medlemsstaterna senast den 31 mars 2021 ha upprättat havsplaner. Den 1 september 2014 infördes därför en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Blekinges vattenområde ingår i havsplaneområde Östersjön.

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med berörda nationella myndigheter och landets kustlänsstyrelser. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. Detta innebär att kommunerna och staten har överlappande planeringsansvar i större delen av territorialhavet, se bild nedan. Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas översiktsplaner ska vara vägledande är det angeläget att planerna stämmer överens när havsplanerna antas.

Projektets syfte och mål

Den övergripande målsättningen är att skapa förutsättningar för god havsmiljö och hållbar tillväxt. Havsplaneringen har flera rumsliga dimensioner; utrymmet i och på havsbotten, i vattenpelaren samt på havsytan och utrymmet där ovanför. Det handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv ge rumsliga förutsättningar för olika typer av verksamheter eller skydd i havet.


 

Målet är att havsplanen ska leda till en ökad kunskap om havet så att bra avvägda beslut kan fattas. Generellt vet man mycket mer om landområden än om havsbotten och därmed finns ett större kunskapsbehov.

Syftet med planeringen är att tydliggöra hur olika havsområden kan användas, vilket bland annat underlättar för de aktörer som bedriver eller avser att bedriva verksamhet i havet. Avsikten är att planen ska innehålla rekommendationer för hur havsområdet långsiktigt ska användas för att säkerställa en hållbar användning och nyttjande av våra gemensamma resurser.

Havet och kusten är kopplat till många starka intressen ifrån både stat, näringsliv och allmänhet. Hänsyn behöver tas till intressen som exempelvis fiske, försvaret, det rörliga friluftslivet och naturvärden. Många av intressena är av utpräglad mellankommunal karaktär och det är ett stort värde i att Blekinges kustkommuner arbetar gemensamt med ett interkommunalt projekt.

Tidplan

Tidplanen för den interkommunala havsplanen är samordnad med den statliga havsplaneringsprocessen. Om det sker förändringar i tidplanen för den statliga havsplaneringsprocessen kommer tidplanen för den interkommunala havsplanen att behöva justeras.

Framtagande av en samrådshandling är påbörjad och samråd avses genomföras i början av 2018.

Projektplan för Interkommunal havsplan för Blekinge

Preliminär tidplan

Bastasjö  

I Bastasjö kommer du kunna bo nära natur och friluftsliv samtidigt som Karlskrona centrum bara är minuter bort. Miljön här karaktäriseras av en blå och grön stadsdel med en känsla av grannskap, tillhörighet och ett naturnära boende. Vår vision är att bygga en helt ny stadsdel där friluftsliv kan samverka med framtida bebyggelse.

Karlskrona kommun har tagit fram ett program för området Bastasjö. Programmet beskriver vilken vision kommunen har med området och hur man vill utveckla det i framtiden. Detta program finns nu ute på samråd i åtta veckor, mellan 12 februari - 8 april. Under samrådet har medborgare och aktörer som till exempel länsstyrelsen och föreningar i området möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget.

Föreningar kring Bastasjö har stor möjlighet att påverka utformningen av området. Bastasjö ska fortsatt vara en plats som präglas av natur och friluftsliv och då är föreningarnas synpunkter och idéer väldigt viktiga.  

Programmet för Bastasjö visar hur Karlskrona på sikt kan växa ihop med Rödeby och hur en helt ny stadsdel växer fram. En stadsdel som erbjuder bostäder och verksamheter i samklang med natur och friluftsliv. Tidsplanen för när hela området ska vara utbyggd är satt till 2050.

Nu pågår processen med att ta fram en översiktsplan för Bastasjö. En översiktsplan ger endast en övergripande bild av området. Efter att denna process är färdig börjar ett arbete med att ta fram detaljplaner.


 

Mer information om programmet för fördjupning av översiktsplan för Bastasjö

Skärgården

Fördjupning av översiktsplanen för skärgården antogs av kommunfullmäktige i juni 2014. En av utmaningarna är att öka andelen permanent boende i skärgården, i syfte att få en levande skärgård året runt. Genom att skapa skärgårdssamhällen på öarna runt staden Karlskrona, tillsammans med de korta avstånden för sjöburen kollektivtrafik, finns attraktiva livsmiljöer att erbjuda.

Karlskrona kommuns strategi för en levande skärgård är bland annat en utveckling av attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik. Utveckling ska ske långsiktigt hållbart i samklang med naturen och med en bevarad kulturell identitet.


 

Fördjupning av översiktsplan för skärgården, 2014

Trummenäsområdet

En fördjupning av översiktsplanen för Trummenäsområdet antogs av kommunfullmäktige 2006 och syftet var att belysa förutsättningarna för att utveckla området, framför allt mot bakgrund av vatten- och avloppsförsörjningen.

Det rådet ett stort tryck på att utveckla Trummenäs och Torsnäs, både vad gäller omvandling av befintlig fritidshusbebyggelse till permanentboende som nyexploatering. Med en sådan utveckling följer krav på vissa servicefunktioner som infrastruktur, förskola, skola etc. Inom området finns även höga värden för växt- och djurlivet, friluftslivet och kulturmiljön som ska vägas samman i planeringen. En fördjupning av översiktsplanen gör det möjligt att ta ett helhetsgrepp för Trummenäs och Torsnäs och förenklar den efterföljande detaljplaneringen av området.

Fördjupning av översiktsplanen för Trummenäsområdet, 2006

Verkö

Verkö utgör en viktig resurs för regionens utveckling genom sitt hamndjup, stora hamnytor och goda tillgänglighet med såväl väg som järnväg. Fördjupningen av översiktsplanen för Verkö antogs av kommunfullmäktige 1997. När det gäller verksamheter ska mark reserveras för tågfärjeläge med tillhörande spåranläggning i den östra delen av Verkö hamn. Tillgängliga industriytor reserveras för företag som redan är etablerade på Verkö samt hamnberoende industri.

De områden i norra delen av Verkö som planerades för bostäder, Norra Backe och Östra Backe, är idag utbyggda. De östra delarna av Verkö har stora nautvärden och stort värde som närströvområde. Området reserveras som naturområde coh endast begränsade åtgärder för friluftslivets behov bör tillåtas i skogspartierna. 

Fördjupning av översiktsplanen för Verkö, 1997 

  • Kontakt

    Servicetelefon 0455-32 20 01

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Planer/Oversiktsplan/Fordjupningar-av-oversiktsplanen/