Logga för utskrift

Strategisk planering

En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utveckling för användningen av mark och vatten.

Planen ska fungera som en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut angående kommunens mark- och vattenanvändning men även den byggda miljöns utveckling och bevarande.

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta men geografiska eller tematiska fördjupningar kan göras för olika delar av kommunen och ämnesområden. Översiktsplanen är ett instrument för dialogen mellan stat och kommun angående de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende.

En översiktsplanen ska vara aktuell och varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till dess aktualitet. Hela eller delar av översiktsplanen kan omarbetas.

Den juridiskt bindande regleringen av mark- och vattenanvändningen sker genom detaljplaner och i en del fall områdesbestämmelser eller direkt i bygglov.

Översiktsplan 2030För att utveckla Karlskrona behövs både nybyggnation och förädling av befintliga områden, bostadsbestånd och miljöer. Översiktsplan 2030 fokuserar på förtätning och funktionsomvandlig där befintlig infrastruktur och service utnyttjas optimalt. Detta sker naturligtvis med respekt för bevarande av tätortsnära rekreationsområden och natur. Genom de förslag som finns i översiktsplanen skapas förutsättningar för en stor variation i utbudet av attraktiva boendemiljöer och goda förutsättningar för ett rikt näringsliv samtidigt som ansvar tas för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Översiktsplan 2030

Fördjupningar av översiktsplanen

Det finns tre fördjupningar av Karlskrona kommuns översiktsplan. De gäller för skärgården som antogs av kommunfullmäktige juni i 2014, Trummenäsområdet som antogs av kommunfullmäktige maj 2006 och Verkö som antogs av kommunfullmäktige i januari 1997.

Fördjupning av översiktsplan för skärgården

Fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet

Fördjupning av översiktsplan för Verkö

Bostadsförsörjningsprogram

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019
Varje kommun ska  planera för och ange riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla  att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörj-ningen ska antas under varje mandatperiod.

Kommunfullmäktige antog Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun i februari 2016. De bostadspolitiska målen för kommunen är:

- Karlskrona kommun ska strategiskt arbeta för att ha utrymme för en befolkningstillväxt på 2,0 % per år. I ett kortare planeringsperspektiv (3 år) ska kommunen säkerställa en tillväxt om minst 1,5 % per år.

- Karlskrona kommun ska tillvarata och förstärka Karlskronas unika värden med skärgården, staden och landsbygden för att skapa attraktiva boendemiljöer.

- Karlskrona kommun ska genom nyproduktion främja ökad rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet och stärka social hållbarhet.

- Karlskrona kommun ska förstärka strategiska serviceorter med grund-
läggande kommunal service för att öka attraktionskraften för landsbygden och skärgården som bostadsort.

- Karlskrona kommun ska ha ett markinnehav som möjliggör en god bostadsplanering. 

- AB Karlskronahem ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden.

- Karlskrona kommun ska ha en aktiv samverkan med samtliga aktörer på bostadsmarknaden.

Bostadsförsörjningsprogram - Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019

Områdesindelat inriktningsdokument 2016
Bostadsförsörjningsprogrammet i Karlskrona kommun innefattar även ett områdesindelat inriktningsdokument. Syftet med inriktningsdokumentet är att det ska vara ett underlag för fortsatta diskussioner mellan alla aktörer på bostadsmarknaden, från kommun till fastighetsägare, byggbolag, bostadsföretag, mäklare och banker för att få en kunskaps- och erfarenhetsmässig helhetsbild av bostadsläget i kommunen. Den här första versionen av dokumentet anger en inriktning för vad som behövs i respektive område för att möta efterfrågan på bostäder. I förlängningen är målet en mer definierad handlingsplan med antal bostäder och vilken bostadstyp som behövs i respektive område, när bostäderna behöver byggas och vilka kommunala investeringar ett bostadsprojekt medför. Inriktningsdokumentet ska uppdateras varje år för att anpassas till nya förutsättningar och behov. Revideringen av dokumentet ska föregås av både interna och externa diskussioner och träffar med alla aktörer på bostadsmarknaden för att få en helhetsbild över bostadsläget för att sedan godkännas av kommunstyrelsen.

Bostadsförsörjningsprogram - Områdesindelat inriktningsdokument 2016

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Planer/Oversiktsplan/