Logga för utskrift

Detaljplanering

Karlskrona är en expansiv kommun men innan byggandet kan ta sin början måste det oftast först till en detaljplan.

Detaljplaner omfattar oftast mindre delar av kommunen, kanske ett kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar användningen av mark- och vattenområden. Den kan till exempel reglera om marken ska användas till bostäder, verksamheter eller parkmark. Men också hur gator ska anläggas, antal våningar för byggnader och hur mycket som får byggas.

En detaljplan kan initieras på olika sätt. Ofta ansöker markägare och exploatörer om att en detaljplan ska upprättas för att de vill genomföra en förändring. I andra fall kan en detaljplan initieras från politiskt håll för att få till stånd en förändring eller för att lösa frågor som till exempel vägar, VA-försörjning, utbyggnad av skolor mm. 

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används för att säkerhetsställa ett bestämt syfte i översiktsplanen inom ett begränsat område som inte har detaljplan. Bestämmelserna används för att reglera redan befintlig bebyggelse. Genom områdesbestämmelser kan allmänna intressen prövas mot varandra på ett bindande sätt och ett allmänt intresse kan prövas mot ett enskilt. Det kan till exempel handla om att säkerställa ett markområde som i översiktsplanen är markerat för bebyggelse, lägga fast ett vägreservat med omgivande skyddszoner eller reglera bebyggelsens utformning i en värdefull kulturmiljö. För områdesbestämmelser gäller samma förfaranderegler som för detaljplan.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-02-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Planer/Detaljplaner/