Logga för utskrift

Elektromagnetiska fält

Magnetfält finns ständigt omkring oss. De är starkast närmast källan, t.ex. kring kraftledningar eller omkring apparater, men styrkan avtar snabbt med avståndet. Magnetfält är svåra att skärma av och går obehindrat igenom väggar och tak.

Många människor funderar över om magnetfält är farliga för hälsan. Tyvärr kan vi inte i dagsläget ge ett helt säkert svar på dessa frågor.

Forskare har i flera oberoende studier sett samband mellan exponering under barnaåren för magnetfält som ligger över det normala och en ökad risk för leukemi. Totalt drabbas ca 80 barn om året av leukemi i Sverige, och ungefär ett fall av barnleukemi vartannat år skulle kunna vara orsakat av magnetfält, främst från kraftledningar. Koppling mellan magnetfält och andra cancerformer har studerats men där är resultaten osäkra och inte samstämmiga.

För neurologiska sjukdomar som demens och Parkinsons sjukdom är kunskapsläget oklart men för hjärt- och kärlsjukdomar är bedömningen att det osannolikt att magnetfält skulle kunna orsaka dessa sjukdomar.

I avvaktan på mer kunskap kan det finnas anledning till viss försiktighet enligt Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Myndigheterna ger följande rekommendationer vid samhällsplanering och byggande, om det kan genomföras till rimliga kostnader.

  • Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
  • Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält
  • Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-04-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Halsoskydd/Elektromagnetiska-falt/