Logga för utskrift

Vem som är ansvarig för att sanera förorenad mark

Om du köper en fastighet, ett bolag eller en verksamhet kan du bli ansvarig för att undersöka och sanera förorenad mark

Det är i första hand den som har orsakat en förorening i mark, grundvatten, sediment eller byggnad som är ansvarig för att undersöka och sanera föroreningen. Men även den som köper en fastighet, ett bolag eller en verksamhet kan i vissa fall bli ansvarig för föroreningarna. Ett sådant ansvar kan innebära stora kostnader. Det är därför viktigt att du noga utreder om ditt planerade köp kan medföra något ansvar för eventuella föroreningar.

Reglerna om ansvar för föroreningar i mark, grundvatten, sediment och byggnader i samband med köp av fastigheter, bolag och verksamheter är allt för komplicerade för att vi ska kunna redogöra för dem här. Mer information kan du hitta i någon av de här broschyrerna:
”Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar” Länsstyrelserna och SGI – riktar sig främst till privatpersoner
”Identifiering och hantering av miljörisker vid köp av bolag och verksamheter”, Svenskt Näringsliv – riktar sig främst till företagare

Vad säger lagen?

Av 10 kap 3 § miljöbalken framgår att var och en som förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 är efterbehandlingsansvarig om den som orsakat föroreningen inte kan utföra eller bekosta efterbehandlingen. Fastighetsägaren är efterbehandlingsansvarig om hen kände till föroreningarna eller borde ha upptäckt dem när hen köpte fastigheten. När det gäller köp av privatbostadsfastigheter är fastighetsägaren efterbehandlingsansvarig endast om hen kände till föroreningen vid köpet.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Fororenad-mark/Om-du-upptacker-en-fororening-i-mark-vatten-sediment-eller-byggnad11/