Logga för utskrift

Nedgrävning av häst

Det är tillåtet att gräva ned en död häst i Karlskrona kommun om kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning godkänner den tänkta nedgrävningsplatsen.

Så här gör du

1. Välj ut minst två lämpliga nedgrävningsplatser, märk ut dessa på en karta, skicka in den tillsammans med ansökan om att få platsen för nedgrävningen anvisad, till Karlskrona kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen   371 83 Karlskrona

2. Godkänner förvaltningen att platsen, ur miljösynpunkt, bedöms vara säker som nedgrävningsplats för hästen, skriver förvaltningen ett intyg om detta och hästen kan grävas ned på anvisad plats.

Anvisningar
Följande punkter ska uppfyllas för att platsen ska anses vara lämplig.

  • Det skall vara möjligt att transportera hästkroppen till den tänkta nedgrävningsplatsen.
  • Den nedgrävda hästkroppen ska inte förorena grundvatten eller ytvatten.
  • Den nedgrävda hästkroppen ska inte förorena fastighetens enskilda vattentäkt.
  • Jordlagret ska vara av lämplig struktur. Undvik genomsläppliga jordarter som sand- och grusjordar.
  • Hästkroppen ska grävas ner på ett sådant djup att grävande djur inte kan komma åt den. Det ska finnas ett jordlager, minst 1,5 meter djupt, mellan den nedgrävda hästkroppen och underliggande berggrund.
  • Hästkroppen ska begravas en bit ovanför normalt grundvattenstånd.
  • Platsen ska märkas ut, till exempel med en stor sten.

Inom vattenskyddsområde

Det är förbjudet att gräva ner djur inom vattenskyddsområde. 

Taxa

Taxa fastställd av kommunfullmäktige 2016-10-27 (§246). För handläggning av ansökan om "anvisning av nedgrävningsplats för häst" tas en timavgift ut om 950 kr för nedlagd tid.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-02-05
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/DjurLantbruk/Nedgravning-av-hast/