Logga för utskrift

Gödsellagring på fält

Det är kommunens Miljö- och byggnadsnämnd som har det övergripande ansvaret över lantbrukets miljölagstiftning och tillsynen utförs av Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning. I Jordbruksverkets allmänna råd (SJVFS 2005:1) finns råd om vilken gödsel som kan lagras i stuka i fält och hur stukan bör se ut.

Vid stukalagring av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel i fält,
tänk på följande:

 • Placera stukan på det fält där gödseln ska spridas. Vid återkommande lagring på samma fält bör lagringsplatsen flyttas inom fältet och inte återkomma till samma plats inom fem år.
 • Lägg inte ut mer gödsel än motsvarande växtnäringsbehovet på det aktuella fältet.
 • Välj lagringsplats så att läckage (utlakning eller ytavrinning) från gödseln vid tö eller häftigt regn undviks och att ytvatten eller dricksvattentäkt inte riskerar att förorenas.
 • Lagra inte där det finns risk för översvämning, stående vatten eller hög grundvattennivå under lagringstiden.
 • Lagra på mark med låg infiltration.
 • Lagra inte direkt ovanför kända dräneringsledningar.
 • Lägg ut stukan så att du inte får markskador.
 • Välj en lagringsplats så att olägenheter i form av till exempel lukt och flugor inte uppkommer för närboende.

Om gödseln ska komposteras bör du även tänka på följande:

 • Kompostera helst under sommaren (april-oktober), inte lika angeläget vid stor inblandning av strö, till exempel hästgödsel.
 • Sprid gödseln så snart som möjligt när den är färdigkomposterad.
 • Täck med tätt material under vintern (gäller inte vid stora mängder strö).
 • Lägg ut komposten under en begränsad tid, fyll inte på hela tiden.
 • Placera komposten på åkermark i bruk, där gödseln ska spridas.
 • Utforma stukan så att komposteringen underlättas, undvik syrebrist i stukan.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-05-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/DjurLantbruk/Godsellagring/