Logga för utskrift

Lantbruk

I miljötillsynen ingår kontroll av gödsellagringsanläggningar, status och kapacitet, spridningsarealer, spruthantering, kemikaliehantering samt cisternkontroll.

I djurrelaterade hälsoskyddsärenden avgörs om olägenheten är ett djurskyddsärende eller om olägenheten har uppkommit på grund av djurhållningen. Ifall ärendet bedöms vara ett djurskyddsärende överlämnas ärendet till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för djurskyddet. 

Gödsel

Grundläggande för all gödselhantering är att den ska lagras och spridas på ett miljö- och resursvänligt sätt, som minimerar risk för näringsläckage.

Lagring

Djurhållare med 3-9 djurenheter ska kunna lagra gödsel under minst 6 månader. 
10 djurenheter eller mer ska kunna lagra gödseln i minst 8 månader (10 månader för fjäderfägödsel) 
Lagring skall ske i täta utrymmen så att inte yt- eller grundvatten förorenas. Urin- och svämgödselbrunnar skall ha täckning samt påfyllning underifrån.

Spridningsareal

Det är viktigt med en balans mellan antal djur i förhållande till spridningareal.
Med spridningsareal menas åkermark samt 50 % av betesarealen. Jordbruksverkets föreskrifter reglerar bl.a. under vilka perioder på året gödseln får spridas, på vilka marker, samt krav på att gödseln myllas ned efter spridningen.

Vid felaktig gödselhantering får man i vissa fall betala en miljösanktionsavgift. Avgifterna är fastställda i miljöbalken och är lika i hela landet.

Störs din granne?

Ibland kommer djurhållning i konflikt med boende runtomkring. De problem som kan uppstå är t ex störningar från lukt, flugor och buller från maskiner och fläktar.

Det finns också känsliga individer som kan får problem med allergi. Redan risken för att människor påverkas gör att man bör vidta rimliga åtgärder för att förebygga problemet.

Vid nyetablering av djurstallar eller bostäder finns rekommenderade skyddsavstånd som man ska sträva mot att uppnå.
Om man har rejäla skyddsavstånd så minskar risken för att man blir tvingad att förändra sin djurhållning på grund av klagande grannar.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-05-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/DjurLantbruk/