Logga för utskrift

Egenkontroll och tillsyn av bassängbad

Här kan du som ansvarig för ett bassängbad läsa om vad tillsyn innebär och vad du ska göra för att ha en bra egenkontroll av din bassäng.

Tillsyn på verksamheter med bassängbad

Vid tillsynen kontrolleras att du som är ansvarig för en verksamhet med bassängbad följer miljöbalken och att det finns en fungerande egenkontroll. Tillsynen omfattar alla bassängbad som är öppna för allmänheten eller på annat sätt används av många människor. För denna tillsyn tas en årlig avgift ut.

Du som har en verksamhet med bassängbad har ansvar för att bassängen fungerar som den ska och att den inte innebär några risker för besökarnas hälsa eller för miljön.

Exempel på vad som ingår i kommunens tillsyn:

 • Registrera, läsa in och bereda ärendet.
 • Kontroll av verksamheter.
 • Dialog med andra tillsynsmyndigheter och med de verksamheter som kontrolleras.
 • Klagomålsärenden.
 • Behandling av insamlade data.
 • Kontakt med sakkunniga, till exempel jurister.
 • Skrivelser, beslutsfattande och expediering.
 • Arbete med register och arkiv.
 • Granskning av egenkontroll och dokument som handlar om tillsynen.
 • Tips och råd på hur du kan arbeta förebyggande.

Vad kostar det?

Det kommer att tas ut en årlig avgift för tillsynen, avgiften är uppdelad i små och stora bassängbad.

Stora bassängbad

Gäller för anläggningar med bassäng eller flera små badanordningar.
Avgiften för tillsynen av stora bassängbad är 7600 kr/år (2017).

Små bassängbad

Gäller för bad som endast har en badanordning, som till exempel en bubbelpool, en floatingtank eller en badtunna.
Avgiften för tillsynen av små bassängbad är 3800 kr/år (2017).

Karlskrona kommuns miljöbalkstaxa för tillsyn av bassängbad bestämdes av kommunfullmäktige 2016-10-27 § 246.

Taxan är satt för att täcka kostnaderna för det arbete inspektören lägger ner före, under och efter tillsynsbesöket.

Egenkontroll för ansvariga för bassängbad

Egenkontroll innebär att du själv ska se till att verksamheten inte innebär någon risk för skada, gör människor sjuka eller påverkar miljön. Regelbundna kontroller och tydliga rutiner gör att fel och brister kan upptäckas tidigt. Du ska alltså ta fram rutiner som förebygger fel och brister, innan någon skada hunnit inträffa. Egenkontrollen ska vara skriftlig.

Detta bör ingå i din egenkontroll:

 • En tydlig ansvarsfördelning av de olika arbetsmomen¬ten till personalen.
 • En tydlig ansvarsfördelning för driften av verksamheten och vem som ansvarar för tekniskt underhåll av anläggningen. Detta är särskilt viktigt om verksamhetsutövaren inte äger anläggningen och fastighetsägaren står för viss kontroll och skötsel.
 • Rutiner för åtgärdande vid avvikande vattenkvalitet.
 • Rutiner för kontroll av rengöring.
 • Rutiner för användning och förvaring av kemikalier.
 • Rutiner för underhåll av byggnaden och inredning.
 • Rutiner för skötsel och kontroll av vattenkvaliteten.
 • Rutiner för att följa upp klagomål från de badande eller personalen. Det kan till exempel röra sjukdomar och besvär, störande ljud eller brister i ventilationen. Det är också bra om du har rutiner för att följa upp resultatet efter att problemen är åtgärdade.
 • Rutiner för kontroll av varmvattnets temperatur i duschar etc.
 • Rutiner för kontroll av en eventuell egen avloppsledning och hantering av slam.
 • Rutiner för kontroll av förbrukningen av desinfektionsmedel.
 • Rutiner så att du kan tillämpa produktvalsprincipen. (Se miljöbalken)

Ditt ansvar som verksamhetsutövare:

 • Du som driver ett bassängbad är ansvarig för att undersöka om det finns något i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa eller för miljö.
 • Du ska underhålla och sköta bassängen så att den inte leder till besvär eller sjukdomar hos besökare.
 • Det är du som verksamhetsutövaren som är ansvarig att visa för kommunen att miljöbalken följs.
 • Du måste känna till bassängbadets påverkan på hälsa och miljö för att kunna minska riskerna för skador.

Tänk även på att:

En bra dokumentation vid kontrollerna gör det enklare att bedöma de risker som bassängbadet kan skapa. Din dokumentation är också bra att kunna visa upp vid exempelvis tillsynsbesöket.
En tydlig ansvarsfördelning för frågor som rör miljö- och hälsoskyddsfrågor är viktigt.

På Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer och få tips om bassängbad.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Bad/Egenkontroll-och-tillsyn-av-bassangbad/