Logga för utskrift

PCB och Asbest

Den här informationen avser privatpersoners hantering av asbest i sin hemmiljö. Yrkesmässig hantering regleras av Arbetsmiljöverket.


PCB

PCB-föreningar är miljögifter som är skadliga både för miljön, för djur och människors hälsa. De kan bland annat påverka vårt immunförsvar, vår fortplantningsförmåga och skada nervsystemet. PCB har många egenskaper som gör att det är svårtnedbrytbart i naturen, sprider sig långt och stannar länge i kroppen.

Var finns PCB och hur sprids det?

PCB framställdes första gången på 1930-talet och har haft en rad olika användningsområden p.g.a. dess värdefulla tekniska egenskaper. De ofta trögflytande oljeliknande vätskorna återfanns bl.a. i el-industrin (transformatorer, kondensatorer o d), i fogmassor som mjukgörare, i golvbeläggningar och som flamskyddsmedel. Framförallt användes PCB flitigt i Sverige under den stora bostadsproduktionen på 1960-talet då det tillsattes som mjukgörare i fogmassor.

I mitten av 1960-talet upptäcktes att PCB spridits i naturen och ämnet förbjöds i öppen användning 1972, t.ex. i fogmassor. Förbud mot annan användning, såsom i kondensatorer etc. kom 1978. Ett totalförbud mot PCB infördes 1995.

PCB sprider sig genom att det läcker ut från fogmassor o dyl. och PCB som redan finns i miljön flyttar sig med vind och vatten. P.g.a. dess stabilitet bryts PCB ner väldigt långsamt och stannar därmed länge i naturen. PCB är fettlösligt och lagras i fettvävnaderna hos djur och människor. Ju högre upp i näringskedjan man kommer desto högre allt av PCB påträffas. För oss människor är den främsta källan för PCB vildfångad fet fisk. I dag finns restriktioner från Livsmedelsverket gällande kosten, främst för flickor och kvinnor i fertil ålder.             

Varför ska du inventera och sanera PCB?

PCB ska inventeras och saneras eftersom det är direkt skadligt både för miljön och för människors hälsa. Främsta läckaget av PCB sker från fogar och felaktig hantering av PCB-haltigt rivningsmaterial. Spridningen är enorm och vi kan hitta spår av PCB överallt.

Inventering

Alla fastigheter byggda eller renoverade under åren 1956-1973 ska inventeras före den 30 juni 2008. Detta innebär att Ni ska undersöka om det finns PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. Om en byggnad eller anläggning innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa med PCB överstiganden 0,050 viktprocent (500 mg/kg) ska byggnaden saneras.

Kravet på inventering gäller inte en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Rapportering

När inventeringen är gjord ska Ni rapportera resultatet, samt redovisa hur inventeringen genomförts, till Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning. Analysresultat ska bifogas.
Rapporteringen ska skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöavdelningen, 371 83 Karlskrona, senast den 30 juni 2008. Även om Ni inte hittar PCB ska Ni rapportera inventeringsresultatet. Blankett för rapportering bifogas.

Åtgärdsplan

Om PCB hittas ska en åtgärdsplan inkomma till Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning senast den 30 juni 2008. Blankett för åtgärdsplan bifogas.

Sanering

Tre veckor innan saneringen påbörjas ska detta anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning. Kom ihåg att PCB-haltiga fogmassor och byggvaror är farligt avfall och ska hanteras i enlighet med de bestämmelser som gäller för farligt avfall.

Saneringen ska utföras av en seriös entreprenör. I dokumentet sanera pcb kan du läsa om mer om detta

När ska saneringen vara klar?

  • Byggnader och anläggningar, andra än industribyggnader uppförda eller renoverade 1956-1969 ska vara sanerade senast 30 juni 2014.
  • Industribyggnader, uppförda eller renoverade 1956 – 1973 ska vara sanerade senast 30 juni 2016.
  • Övriga byggnader uppförda eller renoverade 1970 – 1973 ska vara sanerade senast 30 juni 2016.
  • Invändiga fog- och golvmassor ska vara sanerade senast 30 juni 2016.

När saneringen är gjord ska Ni senast 2 månader efter avslutat sanering lämna in en slutrapport till Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning. I slutrapporten ska det bland annat framgå var sanering har gjorts och vilka PCB-mängder som tagits bort. Transportdokument och mottagningskvitton från avlämnat farligt avfall ska bifogas till slutrapporten.

Avgift

För hantering och granskning av inventerings- och saneringsrapporter tar Miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift baserad på den tid handläggningen tar.

Asbest

I Sverige får privatpersoner hantera asbesthaltigt material på sitt eget hus, men man ska ha kunskap om hur man gör för att  undvika hälsoskador och olägenheter för omgivningen. Vid rivning kan asbest finfördelas till asbestdamm som kan ge skador på lungorna.

Det viktigaste vid hantering av asbest är att undvika damning.

I byggnader kan asbest förekomma som

  • vägg- och takplattor (eternitskivor)
  • som värmeisolering i ventilationstrummor
  • i eternitrör och i värmepannor
  • inblandat i gummigolvmattor och kakelfix

Vi rekommenderar att ni anlitar en ackrediterad fackman för hantering av lös asbest, t.ex. formsprutad asbestinnehållande isolering samt vid hantering av asbest inomhus.

Eternitplattor

Vid demontering av eternit ska plattorna hanteras så att de inte går sönder. För att minska dammbildning fuktas plattorna. Använd inte högtryckstvätt eftersom betydande mängder dammpartiklar frigörs av det höga trycket. Efter vattenbegjutningen kan en fuktig asbestinnehållande massa uppstå. Massan ska paketeras i tättslutande förpackningar och hanteras som farligt avfall.

Paketering och transport av asbestavfall

Asbest är farligt avfall och ska transporteras så att det inte dammar. Beroende på volym kan plastsäckar som tejpas täta eller slutna containrar vara lämpligt. Använd skyddsutrustningen, som exempelvis engångsoveraller och engångsmasker, ska omhändertas på samma sätt som asbesten. 
Blanda inte asbestavfall med andra avfallstyper, t.ex. annat rivningsavfall. Märk upp de asbestinnehållande emballagen med varningstexten: ASBEST. Bara Bubbetorps avfallsanläggning tar emot asbestavfall.

Asbestavfallet kan lämnas på deponin i Bubbetorp. Ni måste anmäla er vid vågstationen (vid anläggningens infart) och bli anvisade en plats att lämna avfallet på. Vågstationen på Bubbetorp bör meddelas dagen innan, tel 0455-78355. Asbesten deponeras vid en särskild plats, kallad cell, på soptippen.
Observera att rivning kan kräva rivningsanmälan eller rivningslov.

Personlig skyddsutrustning

Skydda dig genom att använda andningsmask och saneringsoverall med huva och tättslutande handskar av engångstyp. Arbetsmiljöverket bedömer att vid demontering av eternit utomhus är andningsmask av typ halvmask med partikelfilter P3 samt skyddskläder av engångstyp tillräckligt. Före måltider ska man ta av skyddskläderna och tvätta sig noga.

Minska risken att få in asbestpartiklar i bostadsmiljön!

• Ta av dig och förvara skyddsoverallen utomhus. Byt helst overall mellan varje arbetspass.
• Använd inte dammsugaren för att suga upp asbestpartiklar. Även om du byter filterpåse blir partiklar kvar inne i dammsugaren och sprids ut i luften när du använder dammsugaren vid senare tillfällen.
• Tvätta inte skyddsoverallen eller andra arbetskläder i tvättmaskinen. Partiklar blir kvar i maskinen och kommer att kontaminera andra kläder som tvättas. 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-02-05
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Asbest/