Logga för utskrift

Blomlådor som trafikhinder

Bild av blomlådor på villagata

Vid behov av hastighetsdämpande åtgärder i ett bostadsområde kan blomlådor utplacerade på gatan vara ett alternativ. För att placera ut blomlådor som fartdämpande åtgärd krävs ett beslut från drift- och serviceförvaltningen som gäller i 3 år.
Därefter skall tillståndet omprövas.

Följande krav och förutsättningar gäller för att tillstånd skall beviljas:

  • Berörda gator har utfarter från flera fastigheter samt att gatan inte trafikeras av kollektivtrafik. 

  • Till ansökan ska bifogas lista med namnunderskrifter som visar att minst 75 % av de boende eller i övrigt berörda på gatan/gatorna är positiva till blomlådorna. 

  • Lådornas placering bestäms i samråd med drift- och serviceförvaltningen. Det åligger därefter sökanden att tillse så att blomlådorna står på anvisade platser.

  • Lådorna ska vara placerade så att fri sikt om minst 50 m uppnås och ej närmare korsning än 20 m. Placeringen får ej påtagligt störa framkomligheten för renhållningsfordon, annan förekommande lastbilstrafik eller tidnings- och postdistribution.

  • Lådor ska vara av trä med dimensionen 1,0 x 1,0 m samt höjden 0,5 m. På alla fyra sidorna ska finnas högreflekterande reflexplåt med dimensionen 84 x 15 cm.

  • Lådorna liksom området i dess närhet, ska hållas i vårdat skick. Om så ej sker förbehåller sig tekniska förvaltningen rätten att vidtaga erforderliga åtgärder inkluderande bortforsling av lådor. Kostnad härför debiteras sökanden.

  • Blomlådorna får ej finnas på vägen under tiden 1 nov - 31 mars.

Ansökan
Ladda ned ansökningsformulär i högerspalten. Ifylld ansökan skickas till drift- och serviceförvaltningen via post eller e-post.

För mer information kontakta
Karlskrona kommuns trafikingenjör
telefon 0455-30 30 00 (växel)
 This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-03-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Trafiksakerhet/Blomlador-pa-villagator/