Logga för utskrift

Trafiksäkerhet och trafikföreskrifter

Karlskrona kommun arbetar för att samtliga trafikanter ska vara säkra och känna sig trygga när de färdas i Karlskrona.

Lokala trafikföreskrifter finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende. För närvarande finns cirka 1200 permanenta trafikföreskrifter för Karlskrona som du hittar på Transportstyrelsen webbplats.

Lokala trafikföreskrifter hos Trafikverket

De flesta föreskrifterna tar kommunen beslut om, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Trafikverket.

Trafikfarlig växtlighet

Den som har tomt eller utfart mot gata inom bostadsområde är skyldig att se till att växtlighet inte breder ut sig över gång- och cykelbanor samt körbanor.
Mer information om trafikfarlig växtlighet

Hastigheter

Inom tättbebyggt område är det Karlskrona kommun som beslutar om hastighetsgränser. På övriga vägar är det oftast Trafikverket. De som övervakar att hastigheterna hålls är Polisen. Vänd dig dit om du har frågor.

Farthinder

Farthinder placeras oftast i anslutning till förskolor och skolor där hastigheten är 30 kilometer. Hastigheten påverkar avsevärt hur allvarlig en olycka kan bli. Blir du som gående eller cyklande påkörd i en hastighet av 30 kilometer i timmen klarar du dig oftast. Ju högre hastigheten är desto större är risken att skadas allvarligt eller dödas.

Blomlådor som trafikhinder

Vid behov av hastighetsdämpande åtgärder i ett bostadsområde kan blomlådor utplacerade på gatan vara ett alternativ. För att placera ut blomlådor som fartdämpande åtgärd krävs ett beslut från drift- och serviceförvaltningen.
Mer information om att sätta ut blomlådor som farthinder

Gupp

Farthinder i form av gupp beslutar drift- och servicenämndens trafikutskott om. Innan vi beslutar om ett gupp ska anläggas, gör vi en trafikutredning där vi bland annat mäter hastigheten och tittar på olycksstatistiken.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Trafiksakerhet/