Logga för utskrift

Skötsel av vägar

Olika parter ansvarar för skötseln av vägarna i Karlskrona kommun.

Karlskrona kommun ansvarar för huvuddelen av vägarna i Karlskrona tätort och en del av Rödeby. Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av E22, riksvägar samt länsvägar inom Karlskrona kommun.

För övriga vägnät på landsorten ansvarar vägsamfälligheter. Vägar inom tätorten utanför Karlskrona kommuns område ansvarar samfällighetsföreningar för. Bidrag för drift och underhåll kan fås enligt gällande bidragsregler. Ansökan görs hos Trafikverket och Karlskrona kommun.

Läs mer om snöröjning och halkbekämpning

Läs mer om sandupptagning

Papperskorgar

Karlskrona kommun har cirka 450 papperskorgar fördelade på olika platser i kommunen varav 200 stycken finns på Trossö. I de centrala delarna tömmer vi papperskorgarna en gång per dag och under sommarhalvåret, där behov finns ökar vi till två gånger per dag.


Skylt med hundbajspåsar

Hundbajspåsar

Har du glömt hundbajspåsen hemma? Som en service har vi placerat ut cirka 20 stationer med fria hundbajspåsar. Här finns också papperskorgar i anslutning till stationerna.

Slåtter av vägslänter

Vi slår våra vägslänter två gånger per år för att öka trafiksäkerheten, bland annat för bättre sikt. Första slåttern görs innan midsommar och den andra med prioritering på gång- och cykelväg, görs inför skolstarten på hösten.

Rännstensbrunnar

Karlskrona kommun ansvarar för cirka 3 400 rännstensbrunnar. Dessa slamsuger vi en gång per år samt vid behov.

Beläggning av vägar

Asfaltering av vägar görs utifrån avsatt budget från år till år.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Skotsel-av-vagar/