Logga för utskrift

Kontroll och tillsyn

Kommunen ska kontrollera att strandskyddsreglerna följs, det kallas tillsyn. Det är viktigt med tillsyn för att lagen ska bli lika för alla. och även för att skador och fel ska kunna rättas till.

Ofta får kommunen reda på överträdelser mot strandskyddsreglerna genom att någon anmäler en otillåten åtgärd. Ibland upptäcker vi överträdelser när personal är på platsbesök.

När vi får reda på överträdelser mot strandskyddsreglerna har det ibland blivit ett hinder för allmänheten att vistas vid stranden och ibland har det skett skada på växt- och djurlivet.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

Om kommunen får reda på att någon brutit mot reglerna för strandskydd så startas en utredning och den person som har gjort åtgärden kontaktas.

Den eller de personer som har gjort åtgärden kan ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen ge dispens.

Rätta till det som är fel

Om kommunen inte kan ge dispens så tas ett beslut om ett så kallat "föreläggande om rättelse". Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till. Den eller de personer som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och lämna synpunkter på kommunens ställningstagande innan beslutet fattas.

Böter om du inte rättar till felet

Föreläggande om rättelse kombineras ofta med böter. Du slipper betala böter om du följer kommunens beslut och rättar till det som är fel. Om du inte rättar till det som är fel ansöker kommunen hos Miljödomstolen om att du betalar böterna. Böterna är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet.

Kommunen är skyldig att anmäla överträdelser till Åklagarmyndigheten och får inte själva bedöma om åtgärden skett av misstag eller okunnighet. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om den otillåtna handlingen är tillräckligt allvarlig för att möjligen vara brottslig. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott.

Kommunen ska alltid begära att felet rättas till, oavsett om det är ett brott eller inte.

Varför kontrollerar kommunen att reglerna följs?

Om kommunen inte kontrollerar blir det lätt så att de som glömmer att söka dispens, eller som medvetet struntar i det, kan bygga och ändra som de vill. Och de som söker dispens får restriktioner eller rent av blir nekade dispens. Det är inte rättvist.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-11-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/strandskydd/Kontroll/