Logga för utskrift

Dispens från strandskyddet

Om du ska bygga eller göra något inom ett strandskyddat område måste du söka strandskyddsdispens först. Här kan du läsa om vad som gäller och vilka särskilda skäl som finns.

Dispensen är ett undantag från de förbud som finns för att bygga, gräva eller göra åtgärder som påverkar det strandskyddade området. Förbuden finns för att säkra djur och växters livsvillkor och allmänhetens tillgång till strandområden.

När behövs dispens?

Dispens från strandskyddet behöver du för att bygga nytt på strandskyddat område. Men också om du ska lägga en brygga eller bygga ett förråd.

När det gäller om- och tillbyggnader krävs dispens om hemfridszonen växer. Hemfridszonen är det närmsta området kring ett bostadshus där allemansrätten inte gäller, alltså den privata boendezonen.

Särskilda skäl för dispens

Det finns sex särskilda skäl för att få dispens från strandskyddet:

  1. Området används redan på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Till exempel inom en privat trädgård kring ett bostadshus.
  2. Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan tydlig avskiljning. Det krävs en tydlig barriär för att räknas som skäl, en mindre väg eller enstaka hus räcker oftast inte.
  3. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området. Exempel på sådana anläggningar kan vara en småbåtshamn, en brygga eller ett badhus.
  4. Ansökan gäller utökning av redan pågående verksamhet, och utökningen kan inte ske utanför området. Till exempel när en gammal industri behöver expandera.
  5. Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området. Exempelvis kan vägar, parkeringsplatser och ledningsnät vara av allmänt intresse.
  6. Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Hur länge gäller en dispens?

Från det att din strandskyddsdispens börjat gälla (vunnit laga kraft) behöver du börja bygga inom två år. Och det du gör behöver vara färdigt inom fem år från att dispensen börjat gälla. Annars blir dispensen ogiltig.

LIS-område

När du ansöker om strandskyddsdispens kan du ange om platsen du vill bygga på ligger inom ett så kallat LIS-område. LIS står för ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” och gäller om det du ska bygga något som bidrar till en positiv utveckling av landsbygden. Detta gäller endast kring insjöarna i kommunen, inte längs kusten.

Läs mer om LIS-områden här

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/strandskydd/Dispens-fran-strandskyddet/