Logga för utskrift

Strandskydd

Här kan du läsa om vad strandskydd är och hur det funkar om du vill bygga på strandskyddat område.

Vad är strandskydd?

Strandskydd är ett skydd för de områden som finns kring hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. Ett strandskyddat område får du till exempel inte bygga på eller påverka på sådant sätt att djur- och växtliv störs eller så att allmänhetens tillgång till stränder störs.

Strandskyddet finns alltså till för att alla ska kunna ha tillgång till friluftsmiljöer vid sjöar och hav. Skyddet behövs också eftersom strandområdena är extra känsliga och extra viktiga för biologisk mångfald.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet gäller 100 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. I vissa fall kan skyddet även vara utökat till 300 meter åt båda hållen.

Bild som visar hur långt från vattnet strandskyddet gäller.

Ordet ”strandskydd” kan ibland vara lite missvisande eftersom skyddet inte bara gäller vid hav och sjöar. Det gäller även mindre åar, bäckar och dammar eftersom de är viktiga för miljön.

Vad är det man inte får göra?

På strandskyddat område är det till exempel förbjudet att:

 • Bygga nytt. Det gäller alla nya byggnader, även växthus och friggebodar.
 • Ändra byggnader som finns på platsen så att de stör allmänhetens tillgång till stränder. Till exempel att inreda en sjöbod så att den kan användas som sommarstuga.
 • Utöka sin så kallade hemfridszon. Till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmatta eller rabatter så att allmänheten inte känner att de har tillträde till platsen.
 • Gräva eller förbereda för nya byggnader.
 • Muddra, fälla träd eller plantera in nya växtarter. Eller andra förändringar som påverkar livsvillkoren för djur och växter i området.

Även bygglovsfria åtgärder som friggebodar, attefallshus, staket och bryggor kan kräva strandskyddsdispens.

Vad får man göra?

Om du ska bygga eller göra något inom ett strandskyddat område måste du söka dispens först.

Läs om hur du söker strandskyddsdispens

Undantag från strandskyddsdispensen

Bild över regler för komplementbyggnad.

Men det finns undantag där det inte behövs någon strandskyddsdispens. Ett undantag är om du ska bygga komplementbyggnad till ditt bostadshus. Du behöver alltså inte dispens för komplementbyggnaden om:

 • byggs inom en tomtplats som finns särskilt angivet i ett tidigare dispensbeslut. 
 • ligger högst 15 meter från huvudbyggnaden
 • ligger minst 25 meter från stranden.

Ett annat undantag gäller endast för verksamheter inom jordbruk, skogsbruk eller yrkesfiske. Och då måste dessa krav uppfyllas:

 • Det du ska bygga eller göra behövs för verksamheten och kan inte placeras utanför strandskyddsområdet.
 • Det du ska bygga är inte för boende.
 • Det gäller en yrkesverksamhet som ger ett betydande tillskott till försörjningen. Det får alltså inte bara vara hobbyverksamhet.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-11-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/strandskydd/