Logga för utskrift

Asbest och Eternit

Den här informationen avser privatpersoners hantering av asbest i sin hemmamiljö. Yrkesmässig hantering regleras av Arbetsmiljöverket.


Asbest

Asbest har flera byggtekniskt värdefulla egenskaper och har använts i mer än 100 år. Som småhusägare är det oftast asbestcementskivan eternit man funderar över. I Sverige får privatpersoner hantera asbesthaltiga material på sina egna hus, men man ska ha vetskap om hur man undviker hälsoskador och olägenheter för omgivningen. Vid rivning kan asbest finfördelas och om man andas in dammet kan det så småningom uppstå skador på lungorna som i värsta fall leder till cancer. I byggnader kan asbest förekomma som bl.a. vägg- och takplattor (eternitskivor), som värmeisolering i ventilationstrummor, i eternitrör och i värmepannor. Asbest kan också finnas inblandat i gummigolvmattor och kakelfix.

Det viktigaste vid hantering av asbest är att undvika damning
Vi rekommenderar att ni anlitar en ackrediterad fackman för hantering av lös asbest, t.ex. formsprutad asbestinnehållande isolering samt vid hantering av asbest inomhus. 

Eternitplattor

Vid demontering av eternit ska plattorna hanteras så att de inte går sönder. För att minska dammbildningen kan plattorna fuktas genom vattenbegjutning. Använd inte högtryckstvätt eftersom betydande mängder dammpartiklar frigörs av det höga trycket. Efter vattenbegjutningen kan en fuktig asbestinnehållande massa uppstå. För att undvika damning ska den samlas upp innan vattnet hunnit avdunsta. Massan ska paketeras i tättslutande förpackningar och hanteras som farligt avfall.

Personlig skyddsutrustning

Skydda dig genom att använda andningsmask och saneringsoverall med huva och tättslutande handskar av engångstyp. Arbetsmiljöverket bedömer att vid demontering av eternit utomhus är andningsmask av typ halvmask med partikelfilter P3 samt skyddskläder av engångstyp tillräckligt. Före måltider ska man ta av skyddskläderna och tvätta sig noga.

Minska risken att få in asbestpartiklar i bostadsmiljön !

  • Ta av dig och förvara skyddsoverallen utomhus. Byt helst overall mellan varje arbetspass.
  • Använd inte dammsugaren för att suga upp asbestpartiklar. Även om du byter filterpåse blir partiklar kvar inne i dammsugaren och sprids ut i luften när du använder dammsugaren vid senare tillfällen.
  • Tvätta inte skyddsoverallen eller andra arbetskläder i tvättmaskinen. Partiklar blir kvar i maskinen och kommer att kontaminera andra kläder som tvättas.

Paketering och transport av asbestavfall

Asbest är farligt avfall och ska transporteras så att det inte dammar. Beroende på volym kan plastsäckar som tejpas täta eller slutna containrar vara lämpligt. Använd skyddsutrustningen, som exempelvis engångsoveraller och engångsmasker, ska omhändertas på samma sätt som asbesten.

Det är viktigt att du inte blandar asbestavfall med andra avfallstyper, t.ex. annat rivningsavfall. Märk upp de asbestinnehållande emballagen med varningstexten: ASBEST.

Bara Bubbetorps avfallsanläggning tar emot asbestavfall
Asbestavfallet kan lämnas på deponin i Bubbetorp. Ni måste anmäla er vid vågstationen (vid anläggningens infart) och bli anvisade en plats att lämna avfallet på. Vågstationen på Bubbetorp bör meddelas dagen innan, tel 0455-78355. Asbesten deponeras vid en särskild plats, kallad cell, på soptippen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-05-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/Bygglov/marklov-och-rivningslov/asbest/