Logga för utskrift

Attefallsåtgärder

Idag finns det en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen så att fler åtgärder kan göras utan bygglov, i de flesta fall.
Tomtgräns

Avståndet till tomtgränsen ska vara 4,5 meter, annars krävs grannes medgivande.

Fyra åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov

För en- och tvåbostadshus: Byggnadsarea

1. Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd. Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. (se bild)

- ytan kan fördelas på flera byggnader

- i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för ”friggebodar”)
- får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande

- får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus

- ska anmälas till kommunen bruttoarea

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea. Bruttoarea är arean av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning.

- får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd

- ska anmälas till kommunen

3. Tillbyggnad med högst två takkupor
- gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till

- får omfatta högst halva takfallet

- inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen

För enbostadshus dock ej komplementbostadshus dessutom:

4. Inredning av ytterligare en bostad
- ska anmälas till kommunen

Bygglovsbefrielsen för ”friggebodar” finns kvar. Man får alltså bygga både en ”friggebod” på 15 kvm och en ny större komplementbyggnad/komplementbostadsbyggnad på 25 kvm.

Undantag

Bygglov krävs i följande fall:
- Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö bestämmer utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
Här kan du läsa mer om vad som gäller för detaljplanen för din fastighet

- För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering)

- För anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplementbyggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält. Här kan du se vilka områden som omfattas av försvarsintressen i kommunen.

Aspö, pdf 726 kB

Backabo, Torskors, Allatorp och halva Rödeby, pdf 2 MB

Hasslö, pdf 654 kB

Sturkö, pdf 1 MB

Tjurkö, pdf 1 MB

Trossö, pdf 822 kB

Ytterön Östra Hästholmen, pdf 1 MB

Översiktskarta, pdf 4 MB

Hur gör jag en anmälan?

En anmälan om komplementbyggnad, tillbyggnad eller inredning av ytterligare bostad gör du genom att fylla i blanketten ”anmälan icke bygglovpliktig åtgärd” som finns att hämta här:

Anmälningsblankett

Till din ansökan behöver du i de flesta fall bifoga
• Situationsplan
• Planritningar
• Fasadritningar
• Relationsritning
• Sektioner
• Kontrollplan/Anmälan av Kontrollansvarig

Exempelritningar

Här finns också exempelritningar till din hjälp. Ta gärna också hjälp från oss på bygglovavdelningen om du känner dig osäker på vad som krävs för just din ansökan.

Vad kostar en anmälan?
Arbete med att ta fram en ny plan- och bygglovtaxa som omfattar ”Attefallshus”, pågår. Fram till dess att en ny taxa finns på plats utgår vi från en timdebitering på dessa ärenden. Vi räknar idag med att en anmälan kan komma att kosta ca 2800-5700 kr. 

Ta kontakt med oss om du planerar att bygga nytt så kan vi berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Observera att regler när det gäller strandskyddsdispenser och andra tillstånd som kan krävas för byggnation är oförändrade.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-10-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/Bygganmalan-och-tillsyn/Attefallsatgarder/