Logga för utskrift

Modersmålsundervisning

Om en elev har minst en vårdnadshavare som talar ett annat språk än svenska har eleven rätt att läsa ämnet modersmål skolan. Eleven behöver använda språket varje dag och ha grundläggande kunskaper inom det.

Adoptivbarn och ensamkommande barn och ungdomar har rätt att läsa sitt modersmål om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Svenskar som har bott utomlands under en viss tid kan inte läsa modersmål.

Om en elev talar något av de fem minoritetsspråken som finska, meänkieli, jiddisch, romani chib eller samiska behöver språket inte vara det dagliga i hemmet för att eleven ska kunna få undervisning.

Läsa modersmål i skolan

En elev kan läsa sitt modersmål i alla åldrar från och med årskurs 1. Från och med hösten 2016 kan en elev läsa modersmål högst sju år av sin skoltid. Det är därför viktigt att fundera på när det är bäst för eleven att börja läsa sitt modersmål för att nå kunskapskraven i årskurs 9. Det är frivilligt att läsa modersmål. Det vanligaste är att undervisningen sker efter elevens ordinarie skoltid och kan ske på annan skola än elevens vanliga skola.

Anmäl och säga upp plats

Om ditt barn vill börja läsa sitt modersmål ska ni lämna in en skriftlig ansökan om plats. Du som är vårdnadshavare måste skriva under blanketten för att ansökan ska kunna godkännas. Blanketten för anmälan finner du ute till höger på denna sida.

Vill eleven avsluta sin modersmålsundervisning ska vårdnadshavaren skriva under en blankett för avanmälan och lämna till skolans rektor. Blanketten är samma som vid anmälan och finns till höger på denna sida. Eleven kan alltså inte muntligt meddela modersmålsläraren att denne vill avsluta sin undervisning.

Platser för modersmålsundervisningen

Undervisningen hålls på de enheter där flest flerspråkiga elever har sin skolgång. Om eleven behöver åka mellan skolorna får denne en bussbiljett som gör att det enkelt går att ta buss mellan skolorna. Bussbiljetterna delas ut av modersmålsläraren vid varje undervisningstillfälle. Gruppen med de yngsta eleverna ligger på sen eftermiddag för att du som vårdnadshavare ska kunna hjälpa till med hemtransport. Kan du inte det kan du kontakta modersmålsenhetens chef för hjälp och mer information.

Skolskjuts till modersmålsundervisning

I vissa fall behöver en elev ta sig till en annan skola för att ta del av modersmålsundervisning. Då kan eleven ansöka om att få skolskjuts mellan de olika skolorna. Rätten till skolskjuts innebär vanligtvis reskassakort hos Blekingetrafiken.

När ansökan om skolskjuts bedöms så tas särskild hänsyn till exempelvis elevens ålder, färdvägen, trafikförhållanden längs färdvägen och eventuella funktionshinder.

Läs mer och ansök om skolskjuts till modersmålsundervisning här.

Modersmålsstöd i förskolan

Om du vill att ditt barn ska få modersmålsstöd tar du kontakt med förskolechefen i ditt område.

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska, utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera, såväl på svenska som på sitt modersmål.

Föräldrarnas roll är viktig. De ska uppmuntras att använda modersmålet och inse att båda språken är likvärdiga och att modersmålet är nödvändigt för att lättare lära svenska. Modersmålsstödet gäller endast de barn som talar språket i hemmet.

Modersmålsundervisning i grundskolan

Undervisning i modersmål är ett eget ämne som innehåller bland annat språk, historia och geografi. Läsning, skrivning och samtal kring elevens egna erfarenheter och delaktighet i två eller flera kulturer är basen för det språkutvecklande arbetet i ämnet.

Ämnet modersmål vänder sig till de elever som har sitt modersmål som ett levande umgängesspråk. Elever som inte är tvåspråkiga kan istället välja att läsa ursprungslandets språk som ett främmande språk, enligt kursplanen för moderna språk, och börja på den nivå som motsvarar deras kunskaper.

Ta kontakt med elevens klasslärare eller rektor för mer information om modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning i gymnasiet

På gymnasiet kan ämnet modersmål läsas som individuellt val, utökat program eller som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk eller engelska.

Modersmålsundervisningen ska stödja elevernas utveckling mot flerspråkighet och samtidigt öka elevens kunskap om sin kulturella bakgrund.

Ta kontakt med din klasslärare eller rektor för mer information om modersmålsundervisning.

Modersmål i särskola

Om du har ett barn i särskolan som du vill ska läsa modersmål tar du kontakt med skolans rektor.

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Studiehandledning

Barn och ungdomar kan få studiehandledning om de inte kan följa med i undervisningen i ett eller flera ämne på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. Skolans rektor beslutar i samråd med undervisningspersonal om studiehandledning. Studiehandledning kan ges på elevens modersmål eller det starkaste språket.

Några målsättningar för studiehandledningen är:

  • Att underlätta för eleven att få kunskaper i olika ämnen.
  • Att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i den svenska klassen.
  • Att eleven få lära sig ord och begrepp på två språk.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Modersmal/