Logga för utskrift

Godkännande - handläggningens gång

Godkännande - handläggningens gång
Ansökan handläggs på Kunskapsförvaltningen. Efter en första genomgång av ansökningen kan handläggaren begära in kompletterande uppgifter.

Svar på ansökan om godkännande lämnas inom tre månader från det att en komplett ansökan kommit till Kunskapsförvaltningens kontor.

Ansökan granskas utifrån de kriterier som är uppsatta för godkännande och kommunal tillsyn enligt skollagen. Det är sökandes ansvar att i sin ansökan tydligt beskriva hur verksamheten ska bygga på de mål och värden som finns i skollagen och i läroplanen.

Sökande ska i ansökan verifiera rättskapaciteten för den enskilda verksamhetens huvudman, dvs. att personen i fråga (fysisk eller juridisk) har rätt att sluta avtal, vara part i en domstolsprocess och kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter. I anvisningarna till ansökningsblanketten framgår vilka dokument som ska bifogas ansökan för att rättskapaciteten ska kunna verifieras för de olika huvudmannaformer som kan tänkas vara aktuella.

Handläggaren utarbetar ett beslutsunderlag. Detta föredras inför kunskapsnämnden som beslutar i ärenden om godkännande, varefter sökanden delges beslutet.

Om verksamheten helt eller till väsentliga delar ändras, utökas eller flyttas ska nytt godkännande sökas. Förändringarna kan tex. gälla lokaler, ledning, ålderstruktur på barngruppen. Vid byte av förskolechef ska detta meddelas förvaltningen.

Godkännande lämnas tills vidare, men blir ogiltigt om verksamheten inte kommit igång inom två år efter att godkännande lämnats eller om verksamheten ligger nere under ett år.

Om godkännande återkallas avbryts utbetalning av bidrag från samma datum som godkännandet upphör.

Kommunens beslut i ärenden om godkännande, om föreläggande eller återkallande får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

För mer information om fristående verksamhet kan du kontakta Kunskapsförvaltningen på tfn. 0455-30 30 00.

E-post This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-08-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Starta-enskild-forskola-och-enskilt-fritidshem-/Tillstand---handlaggningens-gang-/