Logga för utskrift

Starta fristående förskola/enskild pedagogisk omsorg

Fristående förskola har en annan huvudman än kommunen.

För att bedriva fristående verksamhet krävs godkännande av kunskapsnämnden, som också beslutar om bidrag till fristående verksamhet. Förutsättning för att få bidrag är att godkännande lämnats enligt skollagen 2 kap. 5 § och att verksamheten i övrigt uppfyller skollagens krav.

För mer information om fristående verksamhet kan du kontakta Kunskapsförvaltningen på tfn. 0455-30 30 00.
E-post: This is an email address

Rättslig reglering för fristående förskola

Verksamheten ska bedrivas enligt de mål och riktlinjer som framgår av skollag och läroplan. Arbetsmiljölagen samt andra lagar och förordningar som gäller för verksamheten ska också följas.

Verksamheten ska uppfylla de krav på god kvalitet och säkerhet, som finns i skollagen 8 kap. Av detta kapitel framgår förskolans uppgift samt vilka krav som gäller avseende barngruppens sammansättning och miljön. Verksamheten ska utgå från varje barns behov och barn i behov av särskilt stöd ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Hur går man tillväga om man vill starta fristående förskola?

Via länken nedan hittar du blankett för att söka godkännande att starta fristående förskola. Ifylld och undertecknad blankett sänds till Kunskapsförvaltningen, Ö Hamngatan 7B 371 83 Karlskrona.

Längst bak i ansökningsblanketten finns anvisningar. Det är viktigt att du följer dem när du fyller i ansökan.

Länk till blankett
"Ansökan om godkännande av fristående förskola"

Godkännande - handläggningens gång »
Här kan du läsa om hur ansökan handläggs på Kunskapsförvaltningen.

Bidrag till fristående förskola »
Här beskrivs vad som gäller för att få bidrag till fristående förskola och information om utbetalning av bidrag.

Tillsyn fristående förskola »
Fristående förskolor står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Läs mer om tillsyn här.

Avveckling av fristående förskola

Vid avveckling eller uppenbar risk för avveckling av fristående förskola ska detta skriftligen och omgående meddelas Kunskapsnämnden.

Om verksamheten upphör omplaceras barnen till annan förskola. Detta sker på samma sätt som när kommunal verksamhet upphör.

Kommunen har inget arbetsgivaransvar för personal i fristående verksamhet.

Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola

Istället för förskola kan kommunen erbjuda pedagogisk omsorg, inom vilken fristående  familjedaghem är en variant. Familjedaghem är den form av enskild pedagogisk omsorg som f.n. finns i Karlskrona.

Länk till dokument  
Riktlinjer enskild pedagogisk omsorg

Länk till blankett
"Ansökan om godkännande av fristående familjedaghem" 


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Starta-enskild-forskola-och-enskilt-fritidshem-/