Logga för utskrift

Regler

Regler och tillämpningar för förskolor och fritidshem i Karlskrona kommun.


Hemkommunen svarar för att barn som är bosatta i Sverige erbjuds förskola och fritidshem.
Ditt barn kan få plats i förskola från den månad det fyller ett år fram t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år. 

Förskola och fritidshem erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrars/vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier samt skälig tid för resor till och från arbete eller utbildningsplats.

Om föräldern är föräldraledig, har syskonet rätt till förskoleplats max 15 timmar per vecka. Är föräldern arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen har barnet rätt till förskoleplats max 15 timmar per vecka. Hur timmarna ska förläggas beslutas av förskolechef/rektor.

Skolbarn vars föräldrar är arbetssökande erbjuds fritidshem med max 5 timmar per vecka och under lov motsvarande 15 timmar per vecka. Hur timmarna ska förläggas beslutas av förskolechef/rektor.

Skolbarn till föräldralediga erbjuds inte fritidshemsplats. Platsen ska sägas upp av föräldern i samband med syskonets födelse.

Vid flerbarnsfödsel får förskolebarn behålla sin plats under de fyra första månaderna efter syskonens födelse.

På begäran ska anställningsbevis eller intyg om studier eller liknande kunna visas.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Regler-och-tillampningar/