Logga för utskrift

Policy för arbetet med sociala företag

Policy för Karlskrona kommuns arbete med sociala företag.


Inledning
Denna policy anger Karlskrona kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin, arbetsintegrerande sociala företag. Policyn riktar sig till medborgarna, kommunens anställda, föreningslivet, näringslivet och andra berörda aktörer.

Policy för Karlskrona kommun
Karlskrona kommun och dess organisation ska:

 • Främja arbete och sysselsättning för människor som står långt ifrån dagens arbetsmarknad.
 • Stärka och utveckla människors egenmakt, självkänsla och förmåga till ett självständigt liv genom att öka egenförsörjningen och minska bidragsberoendet.
 • Samverka med arbetsintegrerande företag för att stödja människor som är i behov av rehabilitering och arbetsträning för att de ska få möjlighet till arbete och sysselsättning.
 • Skapa långsiktiga och rimliga förutsättningar för fler och växande sociala företag genom samarbetsavtal.

Ett av Karlskrona kommuns verksamhetsmål är att antalet kooperativa/sociala företag ska öka årligen.
Det övergripande syftet för Karlskrona kommuns policy för sociala företag är att visa på fördelar med sociala företag och deras möjligheter att påverka och utvidga arbetsmarknaden så att de som står långt ifrån arbetsmarknaden, genom arbete och sysselsättning kan öka sin egenförsörjning och minska sitt bidragsberoende.
Syftet med policyn är också att tydliggöra kommunens roll i relation till offentlig sektor i övrigt men även i relation till näringslivet. Det är oerhört viktigt att förhindra eventuella oklarheter när det gäller näringslivets tolkning av otillbörlig konkurrens som sociala företag skulle kunna bli föremål för.
Policyn gör det möjligt för respektive förvaltning och verksamhet att se sin roll i arbetet med sociala företag och individer som kan omfattas av dessa. Riktlinjerna i policyn ska även möjliggöra för de olika verksamheterna att koordinera det egna arbetet och ta fram egna handlingsplaner för arbetet att främja sociala företag.

Bakgrund
Det sociala företagandet har på senare år kommit allt mer i fokus för att stödja människor som står långt från arbetsmarknaden och det har visat sig vara en framgångsrik väg att utvidga arbetsmarknaden för dessa.

Syftet med sociala företag är att driva en affärsverksamhet som erbjuder en arbetsplats som är anpassad efter medarbetarnas förmåga. De kan därmed öka sin egenförsörjning och minska sitt bidragsberoende genom arbete och sysselsättning i sociala företag.

För personer i utanförskap har det visat sig att sociala företag kan vara en viktig vändpunkt. Genom dessa företag ges människor möjlighet att påverka sina liv och få ett meningsfullt arbete. De arbetar 100 % av sin förmåga och bidrar till företagets utveckling och till en hållbar tillväxt. Företagsformen förutsätter dessutom, att man antingen är delägare i företaget eller att den anställde är delaktig och kan påverka. Detta stärker den enskildes drivkraft och egenmakt samt förutsättningar till att leva ett självständigt liv. Man brukar tala om empowerment - egenmakt.


Sociala företag är en del av sociala ekonomin. För att ytterligare tydliggöra att det handlar om företag som har som ambitionen att integrera de som arbetar i företagen in i arbetsliv och samhälle, så brukar man också benämna dem arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen har antagit en definition av arbetsintegrerande sociala företag i ”Handlingsplan för arbetsintegrerade sociala företag, April 2010.”
Med begreppet arbetsintegrerande sociala företag avses företag som driver
näringsverksamhet, producerar och säljer varor och/eller tjänster:

 • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
 • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat dokumenterat sätt
 • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter
 • företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Det arbetsintegrerande sociala företagandet som avses i definitionen skiljer sig ifrån företag med sociala mål i allmänhet, företag med verksamhet inom den sociala sektorn i allmänhet, privata företag som säljer rehabilitering/arbetsträning/arbetsförmedling samt offentligt ägda rehabiliterings-/arbetsträningsverksamheter.

Definitionen som beskrivs ovan är väl etablerad och accepterad av både sociala företag som Tillväxtverket och andra berörda statliga myndigheter. Utifrån denna allmänna definition av sociala företag går det att urskilja några typer av sociala företag:

 • sociala företag med betoning på arbete, med en marknadsmässig affärsverksamhet och inriktning på anställning med lön till medarbetarna.(ex. www.vagenut.coop)
 • sociala företag med större betoning på rehabilitering, till arbete på annan arbetsplats (ex. www.kooperativetkos.com).
 • sociala företag med betoning på social gemenskap och sysselsättning.

Socioekonomiska bokslut påvisar att sociala företag är mycket samhällsekonomisk lönsamt.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-02-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Policy-for-arbetet-med-sociala-foretag/