Skolskjuts i grundskolan

Elever i kommunal skola kan ha rätt till skolskjuts beroende på avståndet mellan hemmet och skolan:

 • Årskurs F-3: minst 2 kilometer.
 • Årskurs 4-6: minst 3 kilometer.
 • Årskurs 7-9: minst 4 kilometer.

Om det är aktuellt med skolskjuts för eleven behöver du oftast inte ansöka om skolskjuts, utan får information av skolan inför skolstart. 

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunala skolor

Mer information

För frågor om skolskjuts till exempel elever med växelvis boende, kontakta Claes-Urban Persson på 0455-30 36 15.

Skolskjuts till modermålsundervisning

Behöver du ta dig till en annan skola för modersmålsundervisning kan du ansöka om att få skolskjuts. Det innebär oftast att du får ett reskassakort hos Blekingetrafiken. 

Till ansökan om skolskjuts till modersmålsundervisning 

Elevresor i gymnasiet - läsårskort

Du som studerar i gymnasiet får läsårskort om du har minst 5,5 kilometer mellan hemmet (den adress där du är folkbokförd) och skolan. Du behöver inte ansöka för att få läsårskortet, det delas ut vid skolstarten. Du som studerar på annan ort har rätt att ansöka om ett läsårskort.

Läs mer om läsårskort i gymnasieskolan

Regler för skolskjuts samt elevresor

 • Skolskjutsreglemente grundskolan samt regelverk elevresor Karlskrona kommun

  Skollagen

  Skollagen säger att elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Elevens funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

  Avståndsregler

  Skolskjuts anordnas mellan hemmet och anvisad skola för elever:

  • Årskurs F-3 Om skolvägen överstiger två kilometer
  • Årskurs 3-6 Om skolvägen överstiger tre kilometer
  • Årskurs 7-9 Om skolvägen överstiger fyra kilometer

  Avstånd hem och hållplats

  När rätt till skolskjuts finns, regleras avståndet mellan hemmet och hållplatsen enligt nedan:

  Avståndet mellan hem och hållplats ska inte överstiga två kilometer för årskurs F-3, inte överstiga tre kilometer för årskurs 4-6 och inte överstiga fyra kilometer för årskurs 7-9.

  Avståndsberäkning

  Med skolväg menas den kortaste användbara vägen, inklusive gång- och cykelväg, mellan elevens adress och till den skola som eleven hänvisas till.

  Sammanhållet bostadsområde

  Hänsyn ska tas så att bostadsområden med samlad bebyggelse inte delas av genom avståndsgräns till skola eller hållplats. I sådant fall äger kommunen rätt att flytta avståndsgränsen även om angivna kilometeravstånd överskrids så att naturliga gränser kan fastställas.

  Former av skolskjuts

  Skolskjuts kan ske på olika sätt. Dels genom egna skolbussar och taxi eller via busskort för allmän kollektivtrafik. Vilken typ av skolskjuts som erbjuds beslutas av Kunskapsförvaltningen.

  Medåkning skolskjuts

  Finns plats i skolbussen kan elever som inte är skolskjutsberättigade åka med i mån av plats.

  Alla barn ska få sittplats och passagerarantalet får inte överskrida det som fordonet är registrerat för.

  Flytt under årskurs 9

  Elev som byter bostadsadress under årskurs nio kan erhålla busskort för att ta sig till sin gamla hemskola. Prövas individuellt.

  Väntetid vid skola

  Väntetiden före och efter skolstart ska vid de bägge tillfällena inte överstiga 45 minuter vid skolenheten.

  Restid i fordon

  Restiden i skolskjutsfordon mellan hem och skola får inte överstiga 60 minuter.

  Restid i fordon och väntetid vid skolan ska inte överstiga 90 minuter. Denna totaltid räknas separat för morgon- respektive hemtur.

  Ansvarsfördelning mellan hem och skola

  Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven mellan hemmet och hållplatsen och fram till dess att eleven har stigit på skolskjutsen. Skolan/kommunen tar ansvaret för färden i skolskjutsen samt vid skolans hållplats.

  Särskola

  För elever i grundsärskola respektive gymnasiesärskola görs en bedömning av elevens behov av skolskjuts utifrån elevens totala situation av ansvarig rektor. Beslut om skolskjuts omprövas inför varje läsår.

  Fritidshem

  Skolskjuts till och från fritidshem erbjuds inte.

  Växelvis boende

  Elev har rätt skolskjuts vid växelvis boende om vissa kriterier är uppfyllda. Skriftlig ansökan skall göras till kommunen. Rätt till skolskjuts gäller endast om eleven går på sin hemskola från någon av föräldrarnas adresser. Busskort är huvudalternativet. Taxilösning sker endast om linjebussalternativ inte finns.

  Modersmålsundervisning

  Vid modersmålsundervisning på annan skolenhet än den som eleven tillhör erbjuds skolskjuts. Regelverket om skolskjuts styr den allmänna rättigheten till skolskjuts i denna typ av ärenden. Individuell prövning får göras i det enskilda fallet.

  Annan skolplacering

  Om kommunen väljer att placera elev på annan skola än den eleven geografiskt tillhör erbjuds skolskjuts. Förutsättning är att skolskjutsreglerna i övrigt är uppfyllda.

  Fria skolvalet

  Föräldrar har rätt att välja annan skola är den barnet geografiskt tillhör. Rätten till fritt skolval gäller både kommunal skola och friskola. Däremot faller rätten till skolskjuts om familjen väljer annan skola än den som kommunen anvisar.

  Planering

  Skolorna planerar skoldagarna så att skolskjutsorganisationen blir effektiv. Planering med närliggande skolor om start och sluttider ska ske för ett rationellt fordonsutnyttjande.

  Gymnasieskolan – Elevresor

  Allmänt

  På gymnasiet finns ingen skolskjuts. Eleverna erbjuds busskort för sina resor mellan hem och skola.

  Regelverk

  • Rätt till busskort ges till gymnasielever som har mer än 5,5 kilometer mellan hem och skola.
  • Elever söder om Sunnakanal, inklusive Lindesnäs och Marieberg, har inte rätt till busskort. Se kartbild utlagd på kommunens hemsida.
  • Rätt till busskort ges till elever upp till 20 års ålder.
  • Någon särskild ansökan om busskort behövs inte, busskort delas ut till berättigade elever vid skolstart.
  • Någon rätt till busskort vid växelvis boende finns inte inom gymnasieskolan.