Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete är en viktig del i att uppfylla de regler och förord­ningar som står i skollagen. Syste­matiskt kvalitetsarbetet är inte bara som ett arbetssätt, utan också ett förhållningssätt. Tanken är att skapa ständig förbättring och utveckling i verksamheten. Kvalitetsarbetet är ett verktyg vi kan använda för att införliva lärande i en organisation som ett sätt att utveckla och göra verksamheten ännu bättre. Inom skolutveckling är det inte bara viktigt att skapa en struktur för ett ständigt pågående kvalitets- och förbättringsarbete, det är en framgångsfaktor.

SKA-boken

SKA-boken är framtagen för att underlätta och vidareutveckla vårt systematiska kvalitetsarbete. I den kan du läsa mer om de olika stegen i vårt kvalitetsarbete, när och hur vi gör uppföljningar, få förklaringar på olika begrepp och exempel på frågeställningar som kan fördjupa analysen.

SKA-boken ska hjälpa oss att tillsammans utveckla ett gemensamt professionellt språk och förhållningssätt till lärande. Informationen utgår från Skolverkets allmänna råd, Skolinspektionens anvisningar, forskning och beprövad erfarenhet såsom Utmanande Lärande. Tillsammans utvecklar och förbättrar vi framtidens skolor.

Här kan du ladda ner och läsa boken.

Lära för framtiden nu

Utmanande lärande

Hösten 2018 började en tre år lång kompetensutvecklingsinsats för medarbetare på kunskapsförvaltningen för att utveckla undervisningen. Det är den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging Learning” som kommer att ge medarbetarna metoder för utmanande lärande.

Bland annat handlar det om sättet att möta barnen och hur vi driver verksamheterna. Målet är att utbildningskvalitén ska blir bättre. Vi sätter fokus på elevernas utveckling, för att öka motivationen hos våra barn och elever för att öka deras kunskaper.

Alla verksamheter från förskola till gymnasium kommer att vara med i kompetensutvecklingen.

Utmanande lärande är vårt verktyg

Digitalisering

För utmanande lärande i en digital värld

Med nyfikenhet och handlingskraft antar skolan i Karlskrona de utmaningar som krävs för att på bästa möjliga sätt använda sig av digitaliseringens möjligheter för utveckling och utmanande lärande.

Vi utvecklar en verksamhet som:

 • ger barn och elever bästa möjliga förutsättningar att utveckla kompetenser för sin försörjning i den framtida utvecklingen av en ledande region
 • i alla delar samverkar och stödjer utvecklingen av skolans digitalisering med skollagens och läroplanens uppdrag som grund
 • i alla delar har tillgång till en trygg, stabil, tillgänglig och möjliggörande digital miljö som stödjer användning av modern digital teknik i ett utmanande lärande och en undervisning med goda resultat och en hög måluppfyllelse i fokus
 • erbjuder relevanta, attraktiva förutsättningar för medarbetare att utvecklas och växa i sin yrkesroll för en god framtida utbildningskvalitet

Internationalisering

Alla vinner på internationella samarbeten i skolan. Både lärare och rektor upplever att internationalisering bidrar till höjd kvalitet i utbildningen.

 • Eleverna blir stimulerade av den nya lärandemiljön, får nya perspektiv på världen och sig själva, lär sig språk, mer om globala frågor och skaffar sig värdefulla kontakter för framtiden.
 • Lärarna får kompetensutveckling och skolan höjer sin utbildningskvalitet. Enligt en rapport från Universitets- och högskolerådet 2016 framgår det att internationella samarbeten kan vara ett kraftfullt redskap för integrationsprocesser på olika sätt.
 • Många skolor i Karlskrona har byggt kontakter med skolor i andra länder. Det har blivit enklare att söka EU-stöd till internationella projekt! 

Läs mer på utbyten.se

Medborgardialog

För oss är det viktigt vad ni tycker

Vi behöver dina synpunkter i vårt arbete med att utveckla Karlskronas skolor. Därför är din medverkan i våra enkäter viktig för oss - både vårdnadshavare, personal och elever.

Klagomålshantering

Kompetensförsörjning

Attrahera, utveckla och behålla personal är de tre viktigaste faktorerna för att säkerställa vår kompetensförsörjning, eftersom antalet barn och elever blir allt fler samtidigt som många lärare går i pension. 

Vi har strategier för att öka antalet lärare såsom vidareutbildning av redan anställda, till exempel genom Lärarlyftet. För att behålla lärare är vi en attraktiv arbetsgivare bland annat genom hälsofrämjande arbetsmiljö och förlänger arbetslivet. För att utveckla vår organisation och arbetssätt satsar vi på kompetensutveckling.

Jobba i skolan

Språk

Flerspråkighet - en tillgång i lärandet, för individen och samhället

Vårt förhållningssätt, våra attityder och val av arbetssätt har avgörande betydelse för våra elevers språkliga utveckling. Genom vetenskap och beprövad erfarenhet möts vi i samverkan och samsyn kring elevens språkliga inlärningsprocesser.

Språkcentrum driver skolutveckling riktad mot pedagoger inom vår egen enhet och mot kommunens kommunala skolor. Hela verksamheten bygger på flerspråkighet och lärande. Verksamheten är primärt inriktad mot tre områden:

 • Ny i Sverige och i Karlskrona
  - hjälp med skolval
  - kartläggning enligt det nationella kartläggningsmaterialet, steg 1-2
  - hälsosamtal med skolsköterska
  - föräldrainformation – skolan och det svenska skolsystemet

 • Rätten till modersmålet
  - modersmålsundervisning
  - särskilt stöd i ämnet modersmål
  - särskild prövning för grundskolebetyg i ämnet modersmål

 • Studiehandledning på modersmålet