Lek

Vi vill uppmuntra barnen att i leken lära sig och inspireras av varandra. Vi vill att alla visar hänsyn och respekt för varandras åsikter.

Hur arbetar vi?

 • Vi ger barnen möjligheter till rollek både inne och ute.
 • Vi ger barnen möjlighet att bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.
 • Vi anpassar miljön så att barnen stimuleras till fantasi och inlevelse.

Pedagogen ställer öppna och reflekterande frågor och jobbar med barnens sociala och kommunikativa kompetens, kreativitetsförmåga samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 

Matematik

Vi vill stimulera barnens intresse för och förståelse av matematik. Vi vill därför ge barnen rika möjligheter till matematik i lek och vardag.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar utifrån följande frågeställningar:

 • Var finns matematik? (till exempel i naturen, vid fruktstund, sagor, vattenexpriment, lek)
 • Hur tänker/använder barn matematik?

Naturvetenskap och teknik

Vi vill göra barnen uppmärksamma på förändringar i närmiljön, samt stimulera barnens intresse för teknik.

Hur arbetar vi?

 • Vi har olika material och redskap tillgängligt för barnen att själva utforska och exprimentera med när de har lust.
 • Material finns tillgängligt för barnen att själva rekonstruera och befästa sina kunskaper kring olika upptäckter tex. vid studiebesök.
 • Barnen får möjlighet att i estetiska uttrycksformer visualisera det de tänker och upplever tex. drama, måla, musik och skapande.
 • Barnen får tid för diskussioner i grupp och enskilt.
 • Vi vill göra barnen uppmärksamma på förändringar i närmiljön, samt stimulera barnens intresse för teknik.

Språk och kommunikation

Vi utgår från hur barnen använder sig av de olika uttrycksformer som erbjuds i miljön samt hur barnen uttrycker empati? 

Hur arbetar vi?

 • Vi delar in barnen i mindre grupper samt ger dem tid till diskussion och reflektion.
 • Vi tar tillvara på barnens egna initiativ och önskemål.
 • Stimulerande miljö som inbjuder till kommunikation och fritt skapande.
 • Uppmuntrar barnen till lek, drama, musik och rörelse.
 • Sång-och sagopåsar, samt flanosagor.

Kontakt biträdande rektor

Ann-Louise Glans Olander

Polhemsgatan 2

371 39 Karlskrona

Kontakt förskolans avdelningar

Masten: 0455-30 51 61
Pricken: 0455-30 36 32
Knopen: 0455-30 36 32
Kobben: 0455-30 34 51
Holmen: 0455-30 36 93