Värdegrund 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s barnkonvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. Vi ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 

Vår värdegrund utgår från Lpfö 18 och genomsyrar allt vi gör i förskolan. Trygghet och trivsel är grunden för all inlärning och när vi planerar undervisningen och miljön tar vi tillvara barnens behov och intressen som de själva på olika sätt ger uttryck för. Vi analyserar och utvecklar regelbundet våra metoder och åtgärder för att säkerställa att alla barn på förskolan ska ha samma rättigheter och möjligheter. 

Förskola och hem 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar när barnen börjar förskolan lägger vi stor vikt vid att de får en god introduktion och möjlighet att knyta an till pedagogerna. Genom att ha fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om trivsel, utveckling och lärande skapar vi ett samarbete med hemmet som är nära och förtroendefullt.  

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Verksamhetens organisation, innehåll och genomförande utvärderas kontinuerligt så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för lärande. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Syftet är att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.