Vår värdegrund

Djupeskär arbetar ständigt med värdegrunden på de olika avdelningarna i skräddarsydda modeller allt för att passa just den individuella individen till barngrupp. I samlingar har vi allt ifrån levande diskussioner till situationskort samt att vi som pedagoger alltid är närvarande för att se och stötta varje barn för ökad trygghet och gemenskap. Vi anser att genom trygghet så skapar vi fler möjligheter till det livslånga lärandet.

Vi ser också på vår kunskapssyn och människosyn som viktiga byggstenar i vårt arbete med det livslånga lärandet. Vi tror på det kompetenta barnet, ett barn som vill, kan och vågar! Vi ser också att lärande är föränderligt och att vi tillsammans med barnen utforskar och skapar mening. Det är inte målet som räknas utan resan dit.

Omsorg på vetenskaplig grund

Vi anser att omsorg är en förutsättning för lärande och arbetar aktivt med omsorg på vetenskaplig grund. Att det är baserat på vetenskaplig grund menas att vi genom litteratur och forskning kan säkerställa att vi arbetar för barnets bästa där omsorg och lärande flätas samman och blir navet i den pedagogiska verksamheten.

”Skolan och förskolan har inte bara ett kunskapsuppdrag utan också ett socialt, eller värdepedagogiskt uppdrag. Det senare uppdraget brukar delas in i två huvuddelar, fostran och omsorg.” (Riddersporre, Bim & Bruce, Barbro (red.), Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2016 s.51)

Learning together - Karlskrona and Challenging Learning

Hösten 2018 startade ett spännande treårigt utvecklingsarbete/samarbete i alla Karlskronas kommunala skolor. Den internationella skolutvecklaren James Nottinghams företag ”Challenging learning” hjälper oss att utveckla metoder för utmanande lärande.