Lämna uppgifter

Välkommen till gymansieskolan i Karlskrona! I samband med skolstarten behöver du lämna vissa uppgifter och fylla i olika blanketter. För att lämna uppgifterna loggar du in med bank-ID. 

Om du har fyllt 18 år fyller du själv i uppgifterna, annars lämnas de av din vårdnadshavare. 

De uppgifter du kan skicka in här gäller:

 • avtal för lån av dator eller surfplatta
 • godkännande av förebyggande drogtester
 • namn och kontaktuppgifter till din närmaste anhörig

Läs mer

 • Lån av digitalt verktyg

  Inledning

  Karlskrona kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där informationsteknologi används som ett naturligt lärverktyg i skolarbetet. Enligt skollagen ska alla elever ha kostnadsfri tillgång till lärverktyg i skolarbetet. I enlighet med detta vill skolan erbjuda eleverna att genom lån disponera ett digitalt verktyg under sin studietid. Det digitala verktyget kan vara en iPad, Chromebook, PC, eller annat likvärdigt verktyg, vilket kan variera efter vilken årskurs eleven tillhör. Det digitala verktyget ska ses som ett kursmaterial och är avsett att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden. Skolan har rätt att kontrollera webbläsarhistorik, innehåll och vid behov uppdatera och om-installera funktioner i det digitala verktyget. 

  Vård, förvaring och användning

  Eleven ska vårda det digitala verktyget och förvara det på ett ansvarsfullt sätt. Digitala verktyg är stöldbegärlig egendom och därför krävs att eleven iakttar normal aktsamhet vid förvaring. Eleven ansvarar för det digitala verktyget och får aldrig lämna det utan uppsikt eller hantera det ovarsamt. Eleven är ansvarig även om skada uppkommer då verktyget är lämnat utan uppsikt. Det digitala verktyget ska alltid vara med i skolan och vara fulladdat vid skoldagens början. 

  Det digitala verktyget ska alltid förvaras i fodralet, om fodral ingår i lånet av verktyget. Alla instruktioner som följer med verktyget ska följas. Eleverna får inte, och ska inte kunna, göra egna installationer. Eleven ansvarar för att det digitala verktyget inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning, t ex genom nedladdning av upphovsrättsskyddat material. Material som kan uppfattas som kränkande eller stötande får inte lagras eller hanteras. Eleven får heller inte besöka webbsidor med stötande eller kränkande innehåll om detta inte är överenskommet med en lärare som en del av undervisningen. 

  Skada, fel eller stöld, förlust 

  Vid skada, stöld, förlust av digitalt verktyg eller om fel uppstår ska eleven omedelbart anmäla detta till klasslärare/mentor som kontaktar vårdnadshavare. Vårdnadshavare ansvarar för att göra en polisanmälan om stöld sker i hemmet eller på fritiden, i övriga fall görs polisanmälan av skolan. Om det vid skada eller förlust uppstår kostnader för kommunen kan det, efter en bedömning i varje enskilt fall, på civilrättslig grund bli aktuellt att kräva ersättning för lär-verktyget av vårdnadshavare/elev. 

  Äganderätt och överlåtelse av avtal Det digitala verktyget ägs av Karlskrona kommun. Eleven/vårdnadshavaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över det digitala verktyget så att äganderätten för Karlskrona kommun riskeras. 

  Låneperiod och återlämning

  Lånet och avtalet gäller under den tid som eleven är inskriven vid den skolenhet som äger och lånar ut det digitala verktyget, från utlämningsdatum till dess eleven fullföljer sin utbildning, avbryter utbildningen, gör ett studieuppehåll längre än 6 veckor eller skrivs ut från skolan. 

  Elev ska vid låne-periodens utgång lämna tillbaka det digitala verktyget med tillbehör till skolan. Återlämnandet ska ske på eleven/vårdnadshavarens bekostnad, med vilket menas att skolan inte är skyldig att ersätta kostnader som uppstått för transport via fordon, eller avgift/porto för försändelse om lär-verktyget skickas till skolan. Vid återlämnandet ska skicket motsvara normalt slitage som uppstått under lånetiden. 

 • Drogförebyggande arbete i skolan
 • Anmäla frånvaro

  Så anmäler du frånvaro

  Information om hur du anmäler frånvaro.

  Vad händer om man skolkar?

  Om ogiltig frånvaro och skolk (CSNs webbplats)

   

 • Så loggar du in med e-legitimation

  För att använda denna tjänst behöver du identifiera dig med e-legitimation, till exempel mobilt bankID. Du skaffar e-legitimation från din bank eller från Telia.

  Läs mer på www.bankid.com

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Logga in