Från förskolans läroplan

"Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande."

Barnen på förskolan kan förvänta sig av oss att vi:

 • Arbetar aktivt för att alla barn ska trivas på förskolan och är trygga med all personal.
 • Erbjuder alla barn en utmanande och meningsfull verksamhet.
 • Är medforskande och nyfikna pedagoger.
 • Arbetar aktivt för att alla barn ska utveckla en positiv uppfattning om sig själva.

Som vårdnadshavare kan ni förvänta er av förskolan att vi:

 • Arbetar för att du som förälder känner Dig välkommen till förskolan och känna dig trygg att lämna ditt/dina barn.
 • Möter alla barn med hänsyn och respekt.
 • Ser varje barn med dess olika behov och förutsättningar.
 • Utvecklar en utmanande miljö både inne och ute som främjar lärandet.
 • Utformar utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • Arbetar aktivt för att erbjuda likvärdig utbildning.
 • För fortlöpande samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande.
 • Tar kontakt med vårdnadshavare om något särskilt har hänt eller om barnets allmäntillstånd försämras under dagen.
 • Erbjuder forum för samråd och utvecklingssamtal minst en gång per år.
 • Tillämpar tystnadsplikt i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.
 • Har anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. § 1 Socialtjänstlagen och 29 kap. § 13 Skollagen.
 • Arbetar utifrån skollagen, läroplanen Lpfö och andra styrdokument.
 • Arbetar på ett aktivt sätt utifrån enheternas Plan mot kränkande behandling i enlighet med skollagen och diskrimineringslagen.

Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare i förskolan att ni:

 • Ger information när något inträffat som kan påverka barnets vistelse på förskolan, även allergier och eventuell sjukdom.
 • Tar kontakt med personal vid lämning och hämtning.
 • Ansvarar för ert barn när ni vistas på förskolan, vid hämtning och lämning.
 • Tydligt meddelar om någon annan person ska hämta barnet.
 • Ser till att barnet har med kläder anpassade för verksamheten.
 • Tar del av verksamhetens information.
 • Respekterar förskolans regler och riktlinjer.
 • Kontaktar förskolan om ni har frågor och funderingar.
 • Håller ert barn hemma vid sjukdom.
 • Meddelar förskolan när barnet är frånvarande.
 • Svarar på våra föräldraenkäter.
 • Positivt förhållningssätt till vår verksamhet.
 • Vid synpunkter ta upp detta med den det berör och vid lämpligt tillfälle.

Klagomålshantering

Om du har synpunkter på verksamheten ska du i första hand kontakta förskolan. I andra hand kontaktas rektor.

I tredje hand kontaktas kunskapsförvaltningen, klagomålshanteringen.