Taxa förskola och fritidshem 2020

Taxan fungerar som ett abonnemang som du betalar 12 månader om året. Avgiften baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomster före skatt. Reglerna kan skilja sig något mellan kommunal och privat barnomsorg.

Det yngsta barnet räknas som Barn 1, det näst yngsta som Barn 2 och så vidare. 

Avgift för barn i förskola 

 • Barn 1: 3 % av inkomsten (max 1 478 kronor/månad)
 • Barn 2: 2 % av inkomsten (max 986 kronor/månad)
 • Barn 3: 1 % av inkomsten (max 493 kronor/månad)
 • Från och med barn 4: ingen avgift

Avgift för barn i fritidshem

 • Barn 1: 2 % av inkomsten (max 986 kronor/månad)
 • Barn 2: 1 % av inkomsten (max 493 kronor/månad)
 • Barn 3: 1 % av inkomsten (max 493 kronor/månad)
 • Från och med barn 4: ingen avgift

Lovtillsyn

 • September - maj: 170 kronor/månad
 • Juni - augusti: 452 kronor/månad

Allmän förskola för 3–5-åringar (verksamhet september-maj) 

 • 15 timmar enligt förskolans förutbestämda tider: ingen avgift
 • Övrig tid: avgiften reduceras med 30 % september-maj.

Maxtaxa

Det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli. Detta kallas maxtaxa. Om hushållets sammanlagda inkomst är mer än 49 280 kronor i månaden betalas den högsta avgiften. Om ditt hushåll har flera barn i barnomsorgen betalar du mindre för barn nummer två, tre och så vidare.

Avgiftsgrundande inkomst

Det är hushållets totala månadsinkomst före skatt som ligger till grund för avgiften. Med avgiftsgrundande inkomster avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Inkomster från andra länder ska också räknas med.

Lämna inkomstuppgifter

När barnet har fått en placering i förskola eller fritidshem ska du lämna uppgifter om hushållets inkomst. Du registrerar inkomst via Barnomsorgens webbtjänst eller på särskild blankett.

Till Barnomsorgens webbtjänst

Om ingen inkomstuppgift har lämnats, debiteras den högsta avgiften.

Ändring av inkomsten ska meddelas i god tid. Hushåll med en inkomst under 8 000 kronor per månad debiteras ingen avgift.

Kunskapsförvaltningen gör varje år en efterkontroll hos Skatteverket. De inkomstuppgifter som har lämnats till kommunen jämförs med Skatteverkets uppgifter.  

Växelvis boende och delad plats

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men inte lever tillsammans ska dela på platsen om båda har behov av barnomsorg. Avgiften baseras på respektive hushålls inkomst samt barnets placering i syskonskaran.

Utebliven betalning

Om avgiften inte betalas sägs barnets plats upp enligt fastställda rutiner. Skulden måste regleras innan barnet kan få en ny placering.