Vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet är gratis. Som vårdnadshavare väljer du själv om du vill vaccinera ditt barn.

Skolsköterskan på skolan meddelar när det är dags för barnet att få en vaccination. För att barnet ska kunna vaccineras behöver du som vårdnadshavare lämna ett vaccinationsmedgivande innan vaccinationstillfället.

Om det är två vårdnadshavare måste båda signera och godkänna vaccinationen.

Nationella vaccinationsprogramet

Vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet är gratis och skyddar barnet mot sjukdomar som kan vara livshotande eller ge allvarliga skador.

Vaccinationer ger ett bra och oftast långvarigt skydd mot smittsamma sjukdomar. De vaccin som ingår i programmet är noggrant testade och kontrollerade.

Inom barnhälsovård och elevhälsa erbjuds barn och ungdomar vaccinationer som ger skydd mot följande sjukdomar: rotavirusinfektion, polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka, hepatit B, röda hund, pneumokocker och humant papillomvirus (HPV). 

Följande vaccinationer erbjuds under skoltiden:

Årskurs 2
I årskurs två ges den sista vaccinationen mot:

 • Mässling
 • Påssjuka
 • Röda hund

Årskurs 5
I årskurs fem ges två doser mot:

 • Humant Papillomvirus, HPV

Årskurs 8
I årskurs åtta ges den sista vaccinationen mot:

 • Difteri
 • Stelkramp
 • Kikhosta

Frågor om vaccination

Har du som vårdnadshavare frågor om vaccination, eller problem med självservicetjänsten, ska du kontakta skolsköterskan på den aktuella skolan.

Om du som vårdnadshavare väljer att inte vaccinera ditt barn bör du noga läsa igenom informationen från Folkhälsomyndigheten.

Information från folkhälsomyndigheten om du väljer att inte vaccinera ditt barn.

Om båda vårdnadshavarna inte är överens om ifall barnet ska vaccineras eller inte ska du alltid kontakta skolsköterskan.

Vaccinationsmedgivande

Här kan du som vårdnadshavare fylla i medgivande inför vaccination.
För att lämna medgivande loggar du in med bank-id.

 • Så här gör du

  Båda vårdnadshavarna ska ge sitt medgivande.

  Du loggar in med bank-ID.

  Först loggar den ena vårdnadshavaren in och ger medgivandet samt anger den andra vårdnadshavarens e-postadress. Där efter skickas en länk till den andra vårdnadshavarens mail som också går in med bank-ID och lämnar sitt medgivande.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun.

 • Om registrering av vaccinationsuppgifter

  Uppgifterna om vaccinationen registreras i Svevac, ett nationellt informationssystem för vaccinationer. De kan vara tillgängliga för andra vårdenheter som är anslutna till systemet med stöd av patientdatalagen (2008:355).

  Vaccinationen registreras också i ett vaccinationsregister som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Registreringen är obligatorisk enligt lagen om register över nationella vaccinationsprogram.

  Uppgifterna i Svevac och vaccinationsregistret skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

  Kontakta skolhälsovården om du vill ha mer information om registreringen i Svevac eller vaccinationsregistret.

  Här på webbplatsen 1177.se finns all information om journalföring.

Lämna vaccinationsmedgivande