Om skolformen

Inför placering i särskola görs alltid en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning- Den görs oftast av BUP/habilitering eller kommunens skolpsykolog. För att barnet ska kunna skrivas in i särskolan måste det framgå i diagnosutredningen att han eller hon har en utvecklingsstörning. 

Undervisning sker efter grundsärskolans läroplan (Lsär11) och kursplaner med inriktning ämnen och ämnesområden. Undervisningen i på fritidshem följer grundskolans läroplan (Lgr11).  

Medarbetare som finns här har kompetens som specialpedagoger/speciallärare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, elevhandledare och elevassistenter.  

Våra tre enheter LKC, Solbacka och Spandelstorpskolan ingår i samma organisation men är profilerade för att möta de olika behov våra elever har.  

Livslångt lärande

Utbildningen ger bland annat kunskaper och värden, bidrar till personlig utveckling, social gemenskap och ger en  god grund för ett aktivt deltagande i samhället.  

Undervisningen är individualiserad och utgår från varje elevs särskilda förutsättningar och behov.  

Vi eftersträvar en röd tråd i arbetet och arbetar mycket med bemötande mellan olika individer och situationer. För att förbereda våra elever för yrkes- och vardagslivet arbetar vi med upplevelsebaserad inlärning som grundas på exempelvis studiebesök och teman.  

Undervisning

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. 

Vi eftersträvar en kommunikativ miljö där vi tillämpar alternativ kommunikation som stöd (AKK) 

Våra elever arbetar efter en egen skräddarsydd pedagogisk planering. 

Trygghet och trivsel

En strukturerad och förutsägbar lärmiljö ger ökad trygghet.   

Grundsärskolan  har en hög personaltäthet med elevassistenter och pedagoger. Vi eftersträvar en strukturerad skoldag i en lugn miljö som ger eleven förutsägbarhet och trygghet. 

Hos oss är eleverna uppdelade i mindre grupper med hög personaltäthet.  

För att skapa trygghet för eleven samverkar grundsärskolan med vårdnadshavare, habilitering och funktionsstödsförvaltningen för att nämna några.