Ett förslag till ny översiktsplan för Karlskrona kommun har arbetats fram och varit ute på samråd mellan den 4 maj och 7 september 2020. Under denna tid fanns det möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter kopplade till förslaget.

I samrådet inkom drygt 250 stycken yttranden. Under hösten och vintern 2020/2021 sammanställs och beaktas dessa yttranden i arbetet med att vidareutveckla förslaget till ny översiktsplan. För att redan nu visa på en del av de inkomna synpunkterna finns en sammanställning av de yttranden som inkommit från privatpersoner under fliken ”Vad tycker du?” > ”Medborgardialog”. I samband med att beslut tas om utställningen kommer även en samrådsredogörelse att bifogas till handlingarna där svar till inkomna yttranden finns med.

Klicka på bilden nedan för att öppna portalen med den digitala planen.  

samråd 1200x627.jpg

Samråd

Förslag till Översiktsplan 2050 var ute på samråd mellan den 4 maj och 7 september 2020. 

En video som förklarar de bärande delarna av förslaget så som det såg ut under samrådet finns framtagen och är tillgänglig nedan. Du kan välja att få videon textad genom att sätta igång filmen och trycka på bokstaven "c". 

Utskrivet format

Översiktsplanen är digital, men varje del av översiktsplanen går att skriva ut genom att klicka på knappen ”skriva ut” i vänstra hörnet. För dig som vill ha hela den utskrivna versionen finns den att ladda ner nedan:

Översiktsplan 2050_samrådsversion.pdf

Process

Under sommaren 2020 var Översiktsplan 2050 ute på samråd. Det var nummer två av totalt tre tillfällen där medborgarna bjuds in för att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Tidigare har ett programsamråd hållits under vintern 2019, där vi fick in tankar och förslag i ett tidigt skede av processen. Efter samrådet kommer utställningen som är nästa möjlighet för medborgare att ta del av förslaget. Preliminärt kommer detta att hållas runt årsskiftet 2020/2021. Innan planen är redo för utställning kommer förslaget till översiktsplan att arbetas om utifrån de synpunkter som kommit in. Vid utställningen kommer en samrådsredogörelse att bifogas handlingarna. Redogörelsen är en sammanställning av de synpunkter som kommit in under samrådet. 

Processpil_efter samråd_croppad.png

Öppna programmet för Översiktsplan 2050

Sammanställning av synpunkter från programsamråd

I arbetet med Översiktsplan 2050 genomfördes ett programsamråd mellan den 4 februari och 25 mars 2019. Då hade medborgarna i Karlskrona möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nu är en sammanställning av de synpunkter som kommit in klar.

Här kommer du direkt till en sammanställning av de synpunkter som inkommit.