För att utveckla Karlskrona behövs både nybyggnation och förädling av befintliga områden, bostadsbestånd och miljöer.

Den översiktsplan som gäller nu för Karlskrona kommun är Översiktsplan 2030. Den fokuserar på en förtätning och funktionsomvandling där befintlig infrastruktur och service utnyttjas optimalt. Detta sker naturligtvis med respekt för bevarande av tätortsnära rekreationsområden och natur.

Genom de förslag som finns i översiktsplanen skapas förutsättningar för en stor variation i utbudet av attraktiva boendemiljöer och goda förutsättningar för ett rikt näringsliv samtidigt som ansvar tas för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplan 2030.pdf

Arbetet med en ny översiktsplan har startat

Karlskrona kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan, Översiktsplan 2050. Den nya översiktsplanen kommer att peka ut den strategiska utvecklingen för kommunens mark- och vattenanvändning på lång sikt.

Här kan du läsa mer om Översiktsplan 2050.