Bild havsplanen.jpg

Havsplanen för Blekinges kustkommuner anger kommunernas viljeriktning för vattenanvändningen inom planområdet och ska öka förutsägbarheten för den som besriver någon form av verksamhet till havs.

Havsplanen är ett förslag till ändring av respektive kommuns översiktsplan och består av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande teckenförklaring. Samrådsförslaget liksom en kortfattad sammanfattning finns tillgänglig under relaterade dokument, liksom en länk till Blekinges havsplan som webbkarta.

Geografiskt har havsplanen avgränsats till ett område som sträcker sig 300 meter från land och öar ut till och med territorialhavet. Planen rör endast havet - inte rena skärgårds- och kustfrågor. Innehållsmässigt redovisas förutsättningar och ställningstaganden för följande intressen: kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk, utvinning och lagring av material, luft- och sjöfart, infrastruktur, försvar, energi och natur.

Kommun och stat har ett överlappande planeringsansvar i stora delar av territorialhavet. Den nationella havsplanen som tas fram kommer att få stor inverkan på kommunernas planläggning av havet. Det är därför viktigt att Blekinges kustkommuner tar ställning i de frågor som är viktiga för just vårt havsområde. Med en egen och aktiv havsplanering strävar vi efter en gynnsamt samspel med den statliga havsplaneringen.

Samråd genomfördes mellan den 21 februari och den 4 maj 2018. Inkommna synpunkter sammanställs nu och planen revideras i den mån det behövs. Därefter kommer planen att ställas ut för granskning innan den antas i respektive kommun. Granskningen planeras till våren/sommaren 2019 och då finns möjlighet att återigen lämna synpunkter på planen.

Havsplan för Blekinges kustkommuner.pdf