Bostadsförsörjningsprogram

Varje kommun ska planera för och ange riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet ska vara att skapa förutsättninger för alla att kunna leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas under varje mandatperiod.

I Karlskrona kommun består bostadsförsörjningsprogrammet av två delar. Del ett redovisar bland annat de beslutade bostadspolitiska målen och del två utgör ett handlingsprogram för bostadsplaneringen.

Kommunfullmäktige antog bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun 2016. 2018 uppdaterades även handlingsprogrammet.

Båda delarna hittar du här nedan:

Bostadsförsörjningsprogram - Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019, pdf

Bostadsförsörjningsprogram - Handlingsprogram 2018, pdf

Program för verksamhetsmark

Program för verksamhetsmark är det första i sitt slag i Karlskrona kommun. Programmet syftar till att ge vägledning och stöd vid planering, lokalisering och utveckling av verksamheter. Det ska vara ett underlag för framtida etableringar av verksamheter fördelat på specifika områden och visa en samlad bild av kommunens övergripande viljeriktning.

Kommunfullmäktige antog planen 2019. 

Program för verksamhetsmark_antaget av KF 2019-04-25.pdf

Grönstrukturplan

Under 2008 tog Karlskrona kommun fram en kommuntäckande grönstrukturplan. Planen fungerar som ett underlag för kommunens utveckling av bebyggelse och grönstruktur i samverkan.

Grönstrukturplan.pdf

Vindkraftsstrategi

Vindkraftsstrategin antogs av kommunstyrelsen 2010 och utgör ett underlag för beslut för framtida vindkraftsetableringar i kommunen, både vid upprättande av detaljplaner och vid lovprövning.

Dokumentet redovisar även riktlinjer avseende vindkraft som ska ligga till grund för översiktsplanearbetet.

Vindkraftstrategi 2010.pdf