Översiktsplanen syftar till att visa på hela kommunens samlade utveckling. Den anger bland annat var det ska planeras för nya bostadsområden eller nya vägar.

Förutom den kommunövergripande översiktsplanen kan fördjupade översiktsplaner tas fram där fokus ligger på ett område eller en fråga. Förutom detta finns andra strategiska dokument som talar om hur utveckling inom en viss fråga bör ske eller redovisar underlag till stöd för efterföljande detaljplanering.