Planen anger kommunernas viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet för att öka förutsägbarheten för den som bedriver någon form av verksamhet till havs.

Geografiskt har havsplanen avgränsats till ett område som sträcker sig 300 meter från land och öar ut till och med territorialhavet. Planen omfattar endast havet – inte rena skärgårds- och kustfrågor.

Utställningen genomförs under perioden 27 maj till 8 september 2019.

Det går att ta del av utställningshandlingarna på Karlskrona stadsbibliotek, kommunhuset (Östra Hamngatan 7B) samt på kommunens hemsida www.karlskrona.se

Utställningsplatser finns även i de övriga tre kustkommunerna i Blekinge.

Dina synpunkter ska ha inkommit senast den 8 sep 2019. Synpunkter lämnas till:

Karlskrona kommun,
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
371 83 Karlskrona

 

eller via e-post till: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se