Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som redovisar var och hur ny bebyggelse och nya verksamheter kan tillkomma och en stor mängd andra frågor som rör den fysiska planeringen.

Översiktsplan 2030

För att utveckla Karlskrona behövs både nybyggnation och förädling av befintliga områden, bostadsbestånd och miljöer.

Översiktsplan 2030 fokuserar på förtätning och funktionsomvandlig där befintlig infrastruktur och service utnyttjas optimalt. Detta sker naturligtvis med respekt för bevarande av tätortsnära rekreationsområden och natur.

Genom de förslag som finns i översiktsplanen skapas förutsättningar för en stor variation i utbudet av attraktiva boendemiljöer och goda förutsättningar för ett rikt näringsliv samtidigt som ansvar tas för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Översiktsplan 2030.pdf

Arbetet med ny översiktsplan har startat

Karlskrona kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan som kommer att peka ut den strategiska utvecklingen för kommunens mark- och vattenanvändning på lång sikt. 

Övrig strategisk planering

Fördjupning av översiktsplanen

Översiktsplanen omfattar hela kommunen men fördjupningar av översiktsplanen kan göras för ett mindre geografiskt område. Här presenteras de fördjupningar av översiktsplanen som finns för Karlskrona kommun. 

Havsplan för Blekinges kustkommuner

Samverkan för kommunal havsplanering i Blekinge har gjorts på initiativ från Länsstyrelsen i Blekinge län och Blekinge Arkipelag. Blekinges kustkommuner har tagit fram ett förslag för hur havet ska användas i framtiden. Planen anger kommunernas viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet och öka förutsägbarheten för den som bedriver någon form av verksamhet till havs.

Havsplan för Blekinges kustkommuner, pdf 8 MB 

Skärgården

Karlskrona kommuns strategi för en levande skärgård är bland annat en utveckling av attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik. Utveckling ska ske långsiktigt hållbart i samklang med naturen och med en bevarad kulturell identitet.

Fördjupning av översiktsplan för skärgården, del 1 pdf 5 MB

Fördjupning av översiktsplan för skärgården, del 2 pdf 602 kB

Fördjupning av översiktsplan för skärgården, del 3 pdf 8 MB

Bastasjö  

Karlskrona kommun har tagit fram ett program för området Bastasjö. Programmet beskriver vilken vision kommunen har med området och hur man vill utveckla det i framtiden.

Program för försjupning av översiktsplan för Bastasjö, pdf 

Trummenäsområdet

Fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet, pdf

Verkö

Fördjupning av översiktsplan för Verkö, pdf

Bostadsförsörjningsprogram

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019
Varje kommun ska planera för och ange riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörj-ningen ska antas under varje mandatperiod.

Kommunfullmäktige antog Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun i februari 2016. De bostadspolitiska målen för kommunen är:

  • Karlskrona kommun ska strategiskt arbeta för att ha utrymme för en befolkningstillväxt på 2,0 % per år. I ett kortare planeringsperspektiv (3 år) ska kommunen säkerställa en tillväxt om minst 1,5 % per år.
  • Karlskrona kommun ska tillvarata och förstärka Karlskronas unika värden med skärgården, staden och landsbygden för att skapa attraktiva boendemiljöer.
  • Karlskrona kommun ska genom nyproduktion främja ökad rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet och stärka social hållbarhet.
  • Karlskrona kommun ska förstärka strategiska serviceorter med grund-
  • läggande kommunal service för att öka attraktionskraften för landsbygden och skärgården som bostadsort.
  • Karlskrona kommun ska ha ett markinnehav som möjliggör en god bostadsplanering.
  • AB Karlskronahem ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden.
  • Karlskrona kommun ska ha en aktiv samverkan med samtliga aktörer på bostadsmarknaden.

Bostadsförsörjningsprogram - Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019, pdf

Bostadsförsörjningsprogram - Handlingsprogram 2018, pdf

Program för verksamhetsmark

Program för verksamhetsmark är det första av sitt slag i Karlskrona kommun. Programmet syftar till att ge vägledning och stöd vid planering, lokalisering och utveckling av verksamheter. Det ska vara ett underlag för framtida etableringar av verksamheter fördelat på specifika områden och visa en samlad bild av kommunens övergripande viljeriktning. 

Förslag på remiss fram till 21 december

Ett förslag till program för verksamhetsmark är nu ute på remiss fram till den 21 december 2018. Synpunkter på program för verksamhetsmark lämnas skriftligen senast den 21 december 2018 till samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se eller postadress: 
Karlskrona kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Förslaget 

Förslag till program för verksamhetsmark (pdf 15MB)

Bilaga 2 - Framtida ytbehov avseende verksamheter i Karlskrona nya diagr....( pdf 1,5 MB)

Bilaga 3 - Analys Karlskrona 2015 (pdf 20 MB)