I arbetet med Översiktsplan 2050 genomfördes ett programsamråd mellan den 4 februari och den 25 mars 2019. Då hade medborgarna i Karlskrona möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Nu är en sammanställning av de synpunkter som kommit in klar. 

Klicka på bilden nedan för att öppna den digitala planen.  

Sammanställning av synpunkter

Programsamrådet för Översiktsplan 2050 är avslutat och synpunkterna som inkommit via plattformen här på hemsidan och på dialogturnén som hållits på olika platser i kommunen har sammanställts. 

Här hittar du den digitala Översiktsplanen 2050

Här kommer du direkt till en sammanställning av de synpunkter som inkommit

Vi vill tacka alla för stort engagemang under programsamrådet!

/projektgruppen för Översiktsplan 2050

Samråd till vintern

Nästa steg är samråd. Då kommer ett förslag till mark- och vattenanvändningskarta att presenteras. Enligt en preliminär tidplan kommer samrådet att hållas runt årsskiftet 2019/2020. 

 

Öppna programmet för översiktsplan 2050

 

Översiktsplan 2030

Karlskrona kommuns nu gällande Översiktsplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i augusti 2010. En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Planen ska fungera som en vägledning för kommunen och andra myndigheter vid beslut i frågor om kommunens mark- och vattenanvändning.

Översiktsplan 2030 fokuserar på förtätning och funktionsomvandling där befintlig infrastruktur och service utnyttjas optimalt. Detta sker naturligtvis med respekt för bevarande av tätortsnära rekreationsområden och natur.

Översiktsplan 2030.pdf

Övrig strategisk planering

Översiktsplanen är det mest övergripande planeringsdokumentet. Ibland tas även fördjupade översiktsplaner eller program fram. En fördjupning eller ett program kan fokusera på exemplevis ett temaområde eller ett avgränsat geografiskt område. Här hittar du några av våra fördjupningar och program:

Havsplan för Blekinges kustkommuner

Blekinges kustkommuner har efter samrådet som genomfördes under våren 2018, nu tagit fram ett reviderat förslag för hur havet ska användas i framtiden. Planen anger kommunernas viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet för att öka förutsägbarheten för den som bedriver någon form av verksamhet till havs.

 

Utställningen genomförs under perioden 27 maj till 8 september 2019. 

 

Läs mer om havsplanen för Blekinges kustkommuner.

Skärgården

Karlskrona kommuns strategi för en levande skärgård är bland annat en utveckling av attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik. Utveckling ska ske långsiktigt hållbart i samklang med naturen och med en bevarad kulturell identitet.

Fördjupning av översiktsplan för skärgården, del 1 pdf 5 MB

Fördjupning av översiktsplan för skärgården, del 2 pdf 602 kB

Fördjupning av översiktsplan för skärgården, del 3 pdf 8 MB

Trummenäs

Fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet, pdf

Verkö

Fördjupning av översiktsplan för Verkö, pdf

Bostadsförsörjningsprogram

Varje kommun ska planera för och ange riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörj-ningen ska antas under varje mandatperiod.

Kommunfullmäktige antog Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun i februari 2016. De bostadspolitiska målen för kommunen är:

  • Karlskrona kommun ska strategiskt arbeta för att ha utrymme för en befolkningstillväxt på 2 procent per år. I ett kortare planeringsperspektiv (3 år) ska kommunen säkerställa en tillväxt om minst 1,5 procent per år.
  • Karlskrona kommun ska tillvarata och förstärka Karlskronas unika värden med skärgården, staden och landsbygden för att skapa attraktiva boendemiljöer.
  • Karlskrona kommun ska genom nyproduktion främja ökad rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet och stärka social hållbarhet.
  • Karlskrona kommun ska förstärka strategiska serviceorter med grund-
  • läggande kommunal service för att öka attraktionskraften för landsbygden och skärgården som bostadsort.
  • Karlskrona kommun ska ha ett markinnehav som möjliggör en god bostadsplanering.
  • AB Karlskronahem ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden.
  • Karlskrona kommun ska ha en aktiv samverkan med samtliga aktörer på bostadsmarknaden.

Bostadsförsörjningsprogram - Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019, pdf

Bostadsförsörjningsprogram - Handlingsprogram 2018, pdf

Program för verksamhetsmark

Program för verksamhetsmark är det första av sitt slag i Karlskrona kommun. Programmet syftar till att ge vägledning och stöd vid planering, lokalisering och utveckling av verksamheter. Det ska vara ett underlag för framtida etableringar av verksamheter fördelat på specifika områden och visa en samlad bild av kommunens övergripande viljeriktning.

Program för verksamhetsmark_antaget av KF 2019-04-25.pdf