Den byggherre som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med Karlskrona kommun om en ny exploatering av marken. Beslut om markanvisning kan fattas såväl före som efter att detaljplanen fastställts.

Markanvisningar vänder sig i första hand till intressenter inom bygg- och fastighetsbranschen.

Pågående

Östra delen av Västre Gärde, Spandelstorp, zip-fil 15 MB

Markanvisning har tilldelats följande byggherrar: Kvarter 1 och 2: Eksjöhus, kvarter 3: Obos och kvarter 4: Huspunkten/Bysnickaren. 

Tomtförsäljning påbörjades i början av 2017. Byggnation pågår. Kvarteren bebyggs av friliggande villor.

Kilströms kaj, Björkholmen, zip-fil 22 MB

Markanvisning har tilldelats Kilskrona AB. Markarbeten har påbörjats.   

Pottholmen, zip-fil 30 MB 

Köpeavtal Stadsporten 1.pdf

Köpeavtal Smedjan 1.pdf

Markanvisning av kvarter 1,2 och 4 dvs kv Smedjan, Stadsporten och Hemgården har tilldelats Kärnhem AB.

Byggnation pågår på kv Smedjan och markarbeten fortsätter på övriga kvarter.

Intresseanmälan markanvisning

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun