Vision kulturtorg

Den övergripande visionen är att kulturhuset ska utgöra en del av ett kulturtorg, tillsammans med Vattenborgen, det nuvarande biblioteket, Fredrikskyrkan, Tyska kyrkan och Konserthusteatern som också är belägna i anslutning till torget.

Kuturhuset som byggnad ska bidra till att ytterligare förhöja platsens arkitektoniska och kulturhistoriska värden och stärka platsen som ett kulturtorg och ett offentligt rum med liv och rörelse.

Läs mer om utvecklingen av Stortorget

Vision kulturhuset

En modern mötesplats

Kulturhuset ska vara en knutpunkt för olika slags kulturaktiviteter. Det ska fungera som en modern, naturlig och inbjudande mötesplats för medborgare och stadens turister med en hög tillgänglighet och en välkomnande atmosfär.

En flexibel arbetsplats

Kulturhuset ska vara en god arbetsplats där verksamheterna berikar varandra genom placering och utformning av gemensamma aktivitetsytor och arbetsplatser. Lokaler ska kunna användas av många olika verksamheter och samtidigt skapa goda möjligheter till samverkan mellan både verksamheterna i kulturhuset och andra aktörer.

Vad ska finnas i kulturhuset?

Ett nytt stadsbibliotek ska byggas här för att möta nutida och framtida behov. Det ska vara en plats för kreativitet, fantasi och det livslånga lärandet. 

Besökscentrum som ska inrymma Karlskrona Turistbyrå, utställning om Världsarvsstaden Karlskrona och utställning om biosfärområdet Blekinge Arkipelag.

Kulturhuset ska även rymma en ny konsthall och en black box - ett odekorerat scenrum som kan användas för till exempel mindre dans- musik- och teateruppsättningar, filmvisningar och föreläsningar.

Vidare ska det nya kulturhuset erbjuda publika ytor med enkla scener, samlingslokaler och bokningsbara möteslokaler, personalytor, kontor, ytor för teknisk drift samt ett café eller servering. 

Även Carlskrona Läsesällskap bibliotheks efterlämnade boksamling om 9 000 volymer ska flytta in i det nya kulturhuset och bli mer tillgänglig för besökare än vad den är idag.

Vad händer med "gamla posthuset"?

Den byggnad som står på tomten i dag, tidigare vårdcentral och i folkmun ofta kallad "gamla posthuset", kommer att rivas då den är utdömd på grund av bland annat fukt och mögel.