Gullbernavägen genom Gullberna industri-och handelsområde är vältrafikerad av både tung trafik och av vanliga trafikanter. Verksamheterna i området har påtalat behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder och uppstramning av miljön kring gaturummet. 

Gång-och cykelväg längs Gullbernavägen är också utpekad som en prioriterad åtgärd i cykelstrategin.

Ett gestaltningsprogram har tagits fram gemensamt av kommunen och fastighetsägarna i området.

Arbetet innebär byggnation av en 3,5 meter bred gång- och cykelväg. Vägbana och gång-och cykelväg separeras med en 2,5 meter skiljeremsa med växtlighet. Skiljeremsan ökar tryggheten för de oskyddade trafikanterna samt minskar gaturummets bredd vilket manar till lägre hastigheter.

Påverkan på omgivningen under byggarbetet

Båda körfilerna kommer att vara öppna under hela arbetet förutom vid ett par övergrävningar då en fil kommer att stängas av under ett par dagar. 

Tidplan

Tidplan Gullbernavägen.JPG