Gestaltningsprogram

Ett gestaltningsprogram är en samling riktlinjer för utformning av det offentliga rummet som utgörs av gator, torg, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor.

Gullbernavägen

Utveckling av Gullbernavägen pågår. Under 2018 kommer en separat gång- och cykelväg med trädplantering att byggas längs med vägen.

I samband med omgestaltningen av Gullbernavägen har fastighetsägare och företagare efterfrågat en utveckling av området i stort. Karlskrona kommun har därför tagit fram ett gestaltningsprogram för Gullbernavägen.

Gestaltningsprogrammet innehåller råd och riktlinjer för gestaltningen av den yttre miljöns utformning för verksamhetsområdet kring Gullbernavägen. Programmet ska ses som ett hjälpmedel för att samordna utformningen i verksamhetsområdet.

Gestaltningsprogrammet visar huvudprinciperna för gestaltningen samt skapar en gemensam vision för utformningen av allmän plats och kvartersmark.

Utvecklingen av Gullbernavägen pågår. Under 2018 kommer en separat gång- och cykelväg med trädplantering att byggas längs med vägen.

Stadsmiljöprogram

Det finns framtagna program som behandlar Karlskronas stadsmiljö och hur offentliga miljöer bäst utformas.

I Strategi Karlskrona ges bland annat förslag på hur man kan förstärka vattenkontakten, lyfta offentliga platser och minska trafikens negativa inverkan på centrum till förmån för fotgängare och cyklister. Strategin är dels ett underlag för översiktsplaneringen men ingår även som beslutsunderlag för detaljplaner, bygglov, stadsmiljöåtgärder och andra beslut om förändringar på Trossö.

Andra dokument om utformning av allmänna platser