torstava161.png

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för utveckling av bebyggelse i form av ett bostadshus på del av fastigheten Torstäva 16:1.

Förslag

Planområdet omfattar del av fastigheten Torstäva 16:1, som ligger strax söder om Trummenäs camping, väster om Trummenäsvägen. 

Detaljplanen prövar möjligheten för ett nytt bostadshus i 2 våningar. Gällande detaljplan, Byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av fastighet Torstäva 5:1 m.m. fastställd 27 juni 1963, anger användningen allmänt ändamål, park.

En utveckling av planområdet innebär en förtätning i redan befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur.

Ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

Samråd

Planförslaget finns tillgänglig för samråd under tiden 29 november till 31 december 2019. Du har möjlighet att påverka planförslaget om du lämnar dina skriftliga synpunkter senast den 31 december 2019.

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckning, finns samlade på den här sidan i högerkolumnen under Dokument. Handlingarna finns även tillgängliga i receptionen på Karlskrona kommun, Östra Hamngatan 7B och på Stadsbiblioteket, Stortorget. Fastighetsförteckning lämnas på förfrågan.

Synpunkter på detaljplanen lämnas senast den 31 december 2019 skriftligen till: 

Karlskrona kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

eller via e-post till samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Detaljplan - Samråd.jpg