torstava161.png

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för utveckling av bebyggelse i form av ett bostadshus på del av fastigheten Torstäva 16:1.

Förslag

Planområdet omfattar del av fastigheten Torstäva 16:1, som ligger strax söder om Trummenäs camping, väster om Trummenäsvägen. 

Detaljplanen prövar möjligheten för ett nytt bostadshus i 2 våningar. Gällande detaljplan, Byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av fastighet Torstäva 5:1 m.m. fastställd 27 juni 1963, anger användningen allmänt ändamål, park.

En utveckling av planområdet innebär en förtätning i redan befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur.

Ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har antagit detaljplanen den 9 april 2020 och fick laga kraft 2020-05-12.

Process

 

Detaljplan - laga kraft.jpg