Martagården.jpg

Planområdet omfattar fastigheten Nättraby 5:27, Nättraby 5:24, Nättraby 5:13 samt del av Nättraby 5:3 och angränsar i norr och väst till Nättraby kyrkogård, i öst och söder till bebyggelse i form av villor och flerfamiljshus.

Detaljplanens syfte

Ändring av detaljplanen reglerar redan bebyggd miljö och syftar huvudsakligen till att utveckla befintligt byggnadsbestånd inom dagens användning. Möjlighet skapas också för utveckling inom ändamålet vårdbostäder, vilket ger en flexibilitet för framtida behov.

Ändringen syftar även till att justera användningen av mark så att ändamålet stämmer med pågående fastighetsbild enligt tidigare genomförd markreglering utförd av lantmäteriet med beslut i nämnd om att godkänna avvikelse från gällande detaljplan.

Förslag

En utveckling av planområdet innebär en förtätning i redan befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande samt nyttjande av befintlig infrastruktur vilket stämmer väl överens med översiktsplanen 2030.

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har antagit detaljplanen den 12 september 2019 och vann laga kraft 2019-10-14

Process

Detaljplan - laga kraft.jpg