Martagården.jpg

Planområdet omfattar fastigheten Nättraby 5:27, Nättraby 5:24, Nättraby 5:13 samt del av Nättraby 5:3 och angränsar i norr och väst till Nättraby kyrkogård, i öst och söder till bebyggelse i form av villor och flerfamiljshus.

Detaljplanens syfte

Ändring av detaljplanen reglerar redan bebyggd miljö och syftar huvudsakligen till att utveckla befintligt byggnadsbestånd inom dagens användning. Möjlighet skapas också för utveckling inom ändamålet vårdbostäder, vilket ger en flexibilitet för framtida behov.

Ändringen syftar även till att justera användningen av mark så att ändamålet stämmer med pågående fastighetsbild enligt tidigare genomförd markreglering utförd av lantmäteriet med beslut i nämnd om att godkänna avvikelse från gällande detaljplan.

Förslag

En utveckling av planområdet innebär en förtätning i redan befintlig bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande samt nyttjande av befintlig infrastruktur vilket stämmer väl överens med översiktsplanen 2030.

Granskning 

Detaljplanen finns tillgänglig för granskning under tiden 19 juli till 16 augusti 2019. Du har möjlighet att påverka planförslaget om du lämnar dina skriftliga synpunkter senast den 16 augusti 2019.

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan i högerkolumnen under Dokument. Handlingarna finns även tillgängliga i receptionen på Karlskrona kommun, Östra Hamngatan 7B och på Stadsbiblioteket, Stortorget samt Nättraby bibliotek, Fredriksdalsvägen 37. Fastighetsförteckning lämnas på förfrågan.

Synpunkter på detaljplanen lämnas senast den 16 augusti 2019 skriftligen till: 

Karlskrona kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

eller via e-post till samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Process

Detaljplan - Granskning.jpg