Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att bidra till en utveckling av Sturkö genom att möjliggöra ny bebyggelse på platsen. Vidare är syftet att ny bebyggelse ska kunna uppföras kring en väg som idag fungerar som genomfartsgata till befintliga bostäder. Detta innebär en naturlig komplettering kring vägen. Planen ska medge en flexibilitet gällande bostadstyper. Anpassning ska ske till naturvärden inom planområdet.

Förslag

Förslaget medger både fristående och sammanbyggda en- och tvåbostadshus samt flerfamiljshus. Förslaget omfattar ca 11 villatomter. Förslaget tillåter dock även radhus, parhus och flerfamiljshus. Om dessa bebyggelsetyper istället skulle uppföras inom vissa delar av planområde kan antalet bostäder bli fler.

En utveckling av planområdet innebär en naturlig förtätning kring en gata som idag endast används som genomfartsgata till närliggande bostäder och fritidshus. Detta innebär ett effektivt markutnyttjande samt nyttjande av befintlig infrastruktur vilket stämmer väl överens med översiktsplanen från 2010 och FÖP Skärgård.  

Ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget har justerats efter befintliga naturvärden inom planområdet för att ej skada dessa. 

I arbetet med detaljplanen har bullerberäkningar samt en översiktlig kulturlandskapsutredning tagits fram.

Samråd 

Detaljplanen finns tillgänglig för samråd under tiden 3 juli – 28 augusti 2020 Du har möjlighet att påverka planförslaget om du lämnar dina skriftliga synpunkter senast den 28 augusti 2020.

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan i högerkolumnen under Dokument. Handlingarna finns även tillgängliga i receptionen på Karlskrona kommun, Östra Köpmansgatan 1A och på Stadsbiblioteket, Stortorget samt Sturkö bibliotek, Kyrkvägen 1. Fastighetsförteckning lämnas på förfrågan. 

Synpunkter på detaljplanen lämnas senast den 28 augusti 2020 skriftligen till: 

Karlskrona kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

eller via e-post till samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

För att underlätta hanteringen av ert yttrande, ange ditt fullständiga namn, adress och diarienummer PLAN.2007.1041. 

Process

Detaljplan - Samråd.jpg

2 maj 2019 togs beslutet av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att starta om detaljplanen. Detaljplanen påbörjades år 2008 och ett program togs fram. Av olika anledningar fortsatte inte planarbetet. Eftersom rådande förhållanden ändrats och lång tid passerat sedan programmet togs beslut om omstart i ärendet. Nu är detaljplanen ute på samråd och du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter kommer sedan att beaktas och planförslaget arbetas om till en granskningshandling. Under granskningen är det också möjligt att lämna synpunkter på förslaget.