Farmanstorp Bild Ny.png

Detaljplanens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. 

Förslag

Planförslaget innebär en förtätning av befintligt bebyggelseområde på Skavkulla. Vid placering av byggnad ska hänsyn tas till tillgänglighet, markens höjd i förhållande till havsnivån, markens beskaffenhet och eventuell påverkan på omkringliggande bebyggelse. Planen förses med bestämmelser som begränsar bebyggelsens omfattning och utförande, vilka utformas likt angränsande detaljplaner och gällande riktvärden. Planförslaget anses överensstämma väl med översiktsplanens intentioner.

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har antagit detaljplanen den 4 juni 2020.

Planen har fått laga kraft 3 juli 2020.

Process