Bild Farmanstorp.JPG

Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog den 3 oktober 2019 beslut om att inleda planarbete för del av fastigheten Färmanstorp 4:1. Det innebär att planhandlingar nu ska börja arbetas fram.
Syftet med planläggningen är studera möjligheten att uppföra ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader på platsen. Under planarbetets gång kommer bland annat frågor rörande inverkan på jordbruksmark och översvämningsrisk att behandlas. Relevanta utredningar kommer tas fram om så anses lämpligt.

Process

Just nu håller det första förslaget till planhandlingar att arbetas fram. När dessa är klara kommer de att gå ut på samråd. Under fyra veckor kommer det då att finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan.