Posse4.png

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för flerbostadsbostadshus, ca 195 lägenheter, i ett centrumnära läge med god tillgång till service och kommunikationer. Med planläggningen prövas även möjligheten till centrumändamål och omvårdnadsboende Detaljplanen möjliggör även för en ombyggnad av korsningen vid Landsvägsgatan/Polhemsgatan samt en ny väg i öst-västlig riktning i den norra delen av Tullparken för att avlasta Blåportsgatan från trafik samt att skapa förutsättningar för en vidareutveckling av Tullparken.

Beskrivning

Planförslaget innehåller totalt ca 195 lägenheter. Detaljplanen möjliggör för en varierad och stadsmässig bebyggelse i 8-14 våningar. Då planen utgör en förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur är bebyggelsens utformning särskild viktigt med hänsyn till stadsbild med dess exponerade läge, utblickar och siktlinjer. I byggnaden närmast det nya torget mot Polhemsgatan avses lokaler i bottenplan. Detaljplanen möjliggör även för centrumändamål (C) och vård med avseende på omvårdnadsboende (D) för en ökad flexibilitet.

Utmed vattnet föreslås en bryggpromenad för att tillgängliggöra strandområdet och sammankoppla med området i norr. Parkområdet i öster föreslås att återställas som park efter sanering. En gemensam in- och utfart för fastigheterna Posse 4 och Posse 18/Kakelugnen föreslås i den norra delen av fastigheten Posse 4.

Detaljplanen möjliggör också att korsningen Polhemsgatan/Landsvägsgatan byggs om för ökad trafiksäkerhet där en T-korsning avses med ett anslutande nytt torg och separerad gång- och cykelväg. Den nya vägen genom Tullparken blir en tvärförbindelse i östvästlig riktning mellan Polhemsgatan och Sunnavägen för att avlasta Polhemsgatan och Blå Portsgatan från trafik. Detta skapar förutsättningar för en vidareutveckling av Tullparken då ambitionen är att bilvägen (Polhemsgatan) som går diagonalt genom parken idag kommer att utgå i framtiden och ersättas med en gång- och cykelväg. Avsikten är också att, intill den nya vägen, skapa förbättrade möjligheter för lämning/hämtning av barn i anslutning till Tullskolan.

Planförslaget bedöms förenligt med översiktsplanen. Ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

Process

Detaljplanen var ute på samråd under tiden 31 januari till den 28 februari 2020. Förslaget bearbetas nu efter inkomna synpunkter och planeras bli föremål för granskning under hösten 2020.