Posse4.png

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för flerbostadsbostadshus, ca 195 lägenheter, i ett centrumnära läge med god tillgång till service och kommunikationer. Med planläggningen prövas även möjligheten till centrumändamål och omvårdnadsboende Detaljplanen möjliggör även för en ombyggnad av korsningen vid Landsvägsgatan/Polhemsgatan samt en ny väg i öst-västlig riktning i den norra delen av Tullparken för att avlasta Blåportsgatan från trafik samt att skapa förutsättningar för en vidareutveckling av Tullparken.

Beskrivning

Planförslaget innehåller totalt ca 195 lägenheter. Detaljplanen möjliggör för en varierad och stadsmässig bebyggelse i 8-14 våningar. Då planen utgör en förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur är bebyggelsens utformning särskild viktigt med hänsyn till stadsbild med dess exponerade läge, utblickar och siktlinjer. I byggnaden närmast det nya torget mot Polhemsgatan avses lokaler i bottenplan. Detaljplanen möjliggör även för centrumändamål (C) och vård med avseende på omvårdnadsboende (D) för en ökad flexibilitet.

Utmed vattnet föreslås en bryggpromenad för att tillgängliggöra strandområdet och sammankoppla med området i norr. Parkområdet i öster föreslås att återställas som park efter sanering. En gemensam in- och utfart för fastigheterna Posse 4 och Posse 18/Kakelugnen föreslås i den norra delen av fastigheten Posse 4.

Detaljplanen möjliggör också att korsningen Polhemsgatan/Landsvägsgatan byggs om för ökad trafiksäkerhet där en T-korsning avses med ett anslutande nytt torg och separerad gång- och cykelväg. Den nya vägen genom Tullparken blir en tvärförbindelse i östvästlig riktning mellan Polhemsgatan och Sunnavägen för att avlasta Polhemsgatan och Blå Portsgatan från trafik. Detta skapar förutsättningar för en vidareutveckling av Tullparken då ambitionen är att bilvägen (Polhemsgatan) som går diagonalt genom parken idag kommer att utgå i framtiden och ersättas med en gång- och cykelväg. Avsikten är också att, intill den nya vägen, skapa förbättrade möjligheter för lämning/hämtning av barn i anslutning till Tullskolan.

Planförslaget bedöms förenligt med översiktsplanen. Ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd

Detaljplanen finns tillgänglig för samråd under tiden 31 januari till den 28 februari 2020. Du har möjlighet att påverka planförslaget om du lämnar dina skriftliga synpunkter senast den 28 februari 2020

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan i högerkolumnen under Dokument. Handlingarna finns även tillgängliga i receptionen på Karlskrona kommun, Östra Hamngatan 7B samt  på Stadsbiblioteket, Stortorget. Fastighetsförteckning lämnas på förfrågan.

Synpunkter på detaljplanen lämnas senast den 28 februari 2020 skriftligen till: 

Karlskrona kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

eller via e-post till samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Välkommen på öppet hus!

Öppet hus kommer att hållas lördagen den 8 februari kl 10.00-12.00 och onsdagen den 12 februari kl 17.00-19.00 på Dockside, Skeppsbrokajen 10. Politiker och tjänstemän kommer att finns på plats för att berätta om förslaget och för att svara på era frågor. Ingen föredragning vid ett visst klockslagplaneras utan det går bra att besöka oss när som helst under ovanstående tider.

 

Process

Detaljplan - Samråd.jpg

Förslaget till detaljplan är föremål för samråd under tiden 31 januari - 28 februari 2020.